• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Altyn spiral çaý Hytaý gara çaý

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Altyn spiral # 1

Altyn spiral # 1-3 JPG

Altyn spiral # 2

Altyn spiral # 2-3 JPG

Bu çaý Hytaýyň nanunnan welaýatynda tapylan uly ýaprak görnüşinden öndürilýär, ýapraklar ulitkalary ýada salýan spiral görnüşlere öwrülýär.Çuňňur goýy reňkli çaý içgisi, kakao yşaratlary bilen ýakymly ysly.Lezzet ýakymly we ýakymly ysly karamel-y nuansy bilen birlikde ýakymly ysly we kakao bellikleri bilen baýdyr.Owadan ýapragy we tagam çuňlugy üçin bu çaý ajaýyp gymmatlykdyr.Gaty egrilen ýapraklar garaňky, doly bedenli we hiç hili rustiki gyralary ýok.Temmäki süýjüligi, töwereginde asylmagyny halaýan, ýakymly ýorunja häsiýetli.

Dianhong gara çaý nanunnan spiral çaýy, Hytaýyň esasy çaý ösdürip ýetişdirýän sebitlerinden biri, ýokary derejeli altyn gara çaý.Çaý ösümlikleriniň görnüşleriniň hemmesi ýaprak gaýtadan işlenilende altyn reňklere geçmek häsiýetine eýe däl.Nanunnan welaýatyndan iň ýumşak gara çaýlary görkezýän birnäçe altyn maslahatly berk ýaprakly ýaprak.Altyn reňkli ýapraklar, adatça, demi has bal ýaly tagam bilen üpjün edýär.Içginiň reňki ýaly goýy bal bolar we kakao we süýji kartoşka bellikleri bilen doly bedenli çaý berer.Örän seýrek klassik nanunnan gara çaý.

Bu seçim, goýy ýaprakly nanunnan görnüşinden ýasaldy.Gury ýapraklar altyn reňkli öwüşginli reňkli, spiral ulitka görnüşine berk togalanýar.Smoothumşak käse baý we doly bedenli, kakao we karob bellikleri, şeýle hem nanunnanyň nusgawy ysly yşaratlary bilen doly.Taýýar ýapraklaryň bükülen görnüşi bilen atlandyrylan - ulitka gabyklaryny ýada salýan bu gül, erik ýaly ýeňil, süýji gara çaý - günortan çaý wagty üçin ajaýyp.

Gyzyl reňkli içgi baý we şeýle bir tekiz.Kakaonyň aýdylýan bellikleri, ýeňil ajy gutarýan gara bal süýjüligi bilen gujaklanýar.Bu çaý azajyk süýt we süýjüdiriji ajaýyp buzly latte ýasap, yssy tomus günleri üçin ajaýyp serişde bolar.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!