• sahypa_banner

Organiki şahadatnama

Changsha Goodtea CO., Ltd.Organiki daýhanlar we ösdürip ýetişdirijiler (OF&G), ABŞ-EUB-Awstraliýa Organiki deňlik şertnamasynyň şertlerine laýyklykda kepillendirilen organiki iýmit öndürijisidir.

w33
c2

EUB Organiki programmamyz, Organiki daýhanlar we ekerançylar şahadatnamasy tarapyndan kesgitlenen görkezmelere eýerýär

.B Organiki görkezmeleri gadagan edýär:

• Pestisidleri / nebite esaslanýan dökünleri / lagym-galyndy dökünlerini ulanmak.

• Organiki we organiki däl çaý we ösümlik önümlerini garyşdyrmak
• Organiki önümleriň gadagan substa bilen gatnaşyga girmeginces

Ualyllyk barlaglar ähli amallaryň tertipli we resminamalaryň döwrebapdygyny üpjün edýär.

Has giňişleýin maglumat üçin EUB oba hojalygy we oba ösüşi - Organiki ekerançylyk.

ww116

Saýlanan organiki Hytaý çaýlarymyz iň oňat hilli çig mal bilen durnukly we ekologiýa taýdan arassa gaýtadan işlemegi birleşdirýär.

Organiki bag: Huping dagy, Hytaýyň ortasyndaky Hunan welaýatyndan gelip çykýar, gyzykly hekaýa we rowaýat, şeýle hem organiki çaý hazynasynyň biri
Huping dagy, Hunan, Şimen okrugynyň demirgazyk-günbatar böleginde ýerleşýär.Bu Hunan bilen Hubeý welaýatlarynyň arasyndaky serhet dagy.Adatça deňiz derejesinden 2000 metr beýiklikde.Esasy pik 2098,7 metre ýetip, Hunanda ikinji beýik belentlige öwrüldi.Huping dagynyň depesi ähli tarapdan beýik we ortasynda pes, çüýşe agzy ýaly şekilli, şonuň üçin Huping Mountain-Bottle Mouth montain diýilýär.Hupingshan syýahatçylyk meýdançasy, dünýädäki iki ýüz esasy ekologiki sebitiň biri, milli goraghanasy we welaýat ekoturizmi görkeziş meýdançasydyr.
Hupan dagy, Hunan dagynyň iň gowy on landşaftynyň biri bolan "Täze Siaoxiang sekiz sahna nokady".Hunan welaýatynyň Çangde, Şimen okrugy, Hupingshan şäheriniň demirgazyk çetinde ýerleşip, Hunan Antarktidanyň demirgazygyndaky serhet dagy bolup, demirgazyk giňişliginden 30 dereje geçýär.Huping dagy, Hubeýdäki Şimen, Wufeng, Songzi, Zjijiang we Yidu etraplaryndaky daglaryň atasy.
Hupingshan daglary beýik daglar we täsin depeler beýik we göni.Rowaýata görä, Tang neberesiniň şahyry Li Bailiu ony goýberipdir we "Hupingfei şarlawugy, gowagyň girelgesinde şetdaly gülleri" diýen gadymy sözleri ýazypdyr;Çing neberesiniň imperatory Kianlong "Küýzeleriň gowy görnüşi ýeterlik däl, indiki durmuş Bagtymyza täzeden göz aýlamak" goşgularyny beýan etdi.
Hupingshan syýahatçylygyny ösdürmek meýdany takmynan 1200 inedördül kilometre barabardyr, şolardan goraghanasy 665,8 inedördül kilometre barabardyr, hemme ýerde seýrek agaçlar we otlar bar.Milli açar gorag astyndaky 28 görnüş, derman ösümlikleriniň 1019 görnüşi we ýabany haýwanlaryň 350-den gowrak görnüşi ýaly agaç ösümlikleriniň 831 görnüşi bar.Biologiýa hünärmenleri muny "içindäki altyn baý ýaşyl hazyna öýi" diýip öwdüler.

q64
Hps

Huping Montain hakda rowaýat hekaýasy:

Pingshan dagy, Hunanyň günbataryndaky Nuçing etrabynyň Mengdong derýasynyň boýundaky Laoxionglingiň çuň daglarynda gizlenýär.Alhimiýa etmek üçin geçen nebereleriň imperatorlary tarapyndan saýlanan hazyna mekanydyr.Daglar bilen gurşalan, dar depesi we giň düýbi bolan hazyna çüýşesine meňzeýän özboluşly pik.

Gadymy döwürlerden bäri Pingşan geçen nebereleriň imperatorlary tarapyndan alhimiýa hazynasy hökmünde saýlanypdyr.Şonuň üçin bu ýerde köp köşkler we binalar guruldy.Müňlerçe ýyllyk taryhdan soň köp hazynalar hem bu ýerde jaýlanýar we iň meşhurlary uanuan neberesinden gelen uly mazardyr.

Pingshan dagy hazyna çüýşesi ýaly görnüşi bilen atlandyrylýar we Huping dagy hem bu aýratynlyga eýe.Miao we Tujia halky Pingşanyň golaýynda ýaşaýar, Hupingshan şäheriniň ýaşaýjylary hem Tujia agdyklyk edýär

Pingshan dagy Laoxionglingiň çuň daglarynda gizlenýär.Laoxiongling müňlerçe fut belentlikdäki belent dagdyr..Er gaty dik we tebigy päsgelçilik.Pingşanyň Laoksiongling daglaryndaky özboluşly dag, görnüşi dar depesi we giň düýbi bolan akwariuma meňzeýär.

Pingshan kannibalizmiň we ölümiň mekanydyr.Köplenç gazaply haýwanlar bolýar we pitonlar ýetmezçilik etmeýär.Bir wagtlar alhimiýa üçin mukaddes ýer bolansoň, köp zäherli gaz ýygnady.Uanuan mazary gaty özüne çekiji bolsa-da, Pingşana giren mazar ogrylary hiç haçan diri galmady


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!