• sahypa_banner

Çaý bilimi

Gowy Hytaý çaýy
"Hytaý çaýy" ýazgyda üstünlik!Nanunnan şäherindäki De'ang halkynyň turş çaýy barada näme bilýärsiňiz?
Organiki hytaý çaýy
Hytaý çaýyny nädip saýlamaly
Şen Nong
Hytaý çaýy
Çaý ýapraklary
Çaý ösýän gurşaw
Hytaýda alty sany esasy çaý seriýasy
Möwsümiň klassifikasiýasy
Gaýtadan işlemek
Alty esasy çaý tehnologiki prosesi we hil aýratynlyklary
Hytaý çaý etikasy
Çaýyň näçe görnüşi bar?
Leafaprak bahasy näme?
Gymmatlyk effekti
Çaýyň lukmançylyk gymmaty
Çaý maslahatlary
Çaý satyn almak aňsat iş däl.
Adaty hytaý çaý demlemegiň usuly
Çaý ammary
Gowy Hytaý çaýy

GONGÇANG

Qualityokary hilli hasaplanýan hytaý çaýynyň köp görnüşi bar we siziň üçin iň oňat hytaý çaýy, şahsy tagam islegleriňize baglydyr.Hytaý çaýynyň hiline baha bermek üçin ulanylýan käbir faktorlara çaý ýapraklarynyň we demlenen çaýyň daşky görnüşi, ysy, tagamy we gurluşy, şeýle hem çaýyň ýaşy we subutnamasy degişlidir.Ine, köplenç ýokary hilli hasaplanýan hytaý çaýlarynyň birnäçe mysallary:

Dragonwell (Longjing) çaýy: Dragonwell çaýy, Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinden gök çaý bolup, tekiz, zümrüd-ýaşyl ýapraklary we näzik, süýji tagamy bilen tanalýar.Köplenç Hytaýyň iň gowy gök çaýlaryndan biri hasaplanýar.

Galstuk Guan inin (Demir taňry) çaýy: Tie Guan inin, Fujian welaýatynyň Anxi etrabyndan uzyn çaýdyr we çylşyrymly, gül tagamy we kremli gurluşy bilen tanalýar.Çuňňur, has çylşyrymly tagam döretmek üçin köplenç garry bolýar.

Chaança (gaýa çaýy) çaýy: chaança, Fujian welaýatynyň Wuyi dagyndan uzyn çaýyň bir görnüşidir we güýçli, tüsse tagamy we galyň, ýagly gurluşy bilen tanalýar.Çuňňur, has çylşyrymly tagam döretmek üçin köplenç garry bolýar.

Da Hong Pao (Uly gyzyl köýnek) çaýy: Da Hong Pao, Fujian welaýatynyň Wuyi dagyndan ýokary bahaly uzyn çaýdyr we çuň, çylşyrymly tagamy we baý, doly bedeni bilen tanalýar.Çuňňur, has çylşyrymly tagam döretmek üçin köplenç garry bolýar.

Hytaý çaýynyň hiliniň ösýän şertlere, hasyl ýygnamak we gaýtadan işlemek usullaryna, ulanylýan saklamak we garramak usullaryna baglylykda üýtgäp biljekdigini bellemelidiris.Islendik önümde bolşy ýaly, ýokary hilli hytaý çaýyny satyn alanyňyzda gözlegleriňizi geçirip, abraýly çeşmäni saýlamak elmydama gowy zat.

 

"Hytaý çaýy" ýazgyda üstünlik!Nanunnan şäherindäki De'ang halkynyň turş çaýy barada näme bilýärsiňiz?

Recentlyakynda Hytaý ESUNESKO-nyň adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna ýazylan baha bermek arkaly "Hytaýyň adaty çaý öndürmek usullary we şuňa meňzeş däp-dessurlar" yglan etdi.Şolaryň arasynda nanunnan welaýatynyň Dehong Dai Jingpo awtonom prefekturasy, Mangshi kiçi taslama hökmünde "De'ang turş çaý öndürmek usullary" saýlandy.

Deang turş çaýy iýilýän çaýyň we çaý içmegiň iki görnüşine bölünýär.Iýilýän çaý, adatça, saçak hökmünde iýilýär, seýrek Deang aşhanasydyr;çaý içmek turş we süýji, çorbanyň reňki altyn we açyk, uzak ýyllaryň çaýynda zeýtun ysy, darçyn ysy, süýt ysy we beýleki yslar bar.

Adatça, Deang halky, nanunnan uly ýaprakly çaý agajynyň täze ýapraklaryny çig mal hökmünde ulanyp, öldürmek, ýugurmak, anaerob fermentasiýasy, basmak we ş.m.

Öldürmek, adatça, gazanyň, deprekiň we bugyň üç usulyny ulanýar.

微 信 图片 _20221229101022

Öldürilenden soň, çaý ýapraklary anaerob fermentasiýasy üçin bambuk turbalaryna guýulýar.

Olaryň arasynda anaerob fermentasiýasy beýleki çaýlaryň aerob fermentasiýasyndan gaty tapawutlanýar.Anaerob fermentasiýasy, Deang turş çaýyny gaýtadan işlemekde we turş çaýyň hil aýratynlyklaryny emele getirmekde möhüm bölekdir.Iýmit çaýy, adatça, 2 aý töweregi fermentlenýär, çaý içmek bolsa 4 aýdan 9 aýa çenli fermentlenmeli.

Gaz çaýy Deang halkynyň durmuşynda örän möhüm orny eýeleýär we Deang halkynyň jemgyýetçilik durmuşy bilen gaty ýakyn arabaglanyşykda.

Organiki hytaý çaýy

GT Çaý bagy20180507115022

Organiki hytaý çaýy, organiki ekerançylyk usullary bilen öndürilýän çaýdyr, bu sintetiki pestisidleri, gerbisidleri ýa-da dökünleri ulanmazdan ösdürilýär.Munuň ýerine organiki çaý topragyň we ösümlikleriň saglygyny we ýaşaýşyny ýokarlandyrýan tebigy usullar bilen ösdürilýär.Organiki çaý köplenç adaty ekilýän çaýdan has ýokary hilli hasaplanýar, sebäbi has durnukly we ekologiýa taýdan arassa ösdürilýär.

Organiki hytaý çaýynyň köp görnüşi bar, şol sanda gök, uzyn, gara we pu'er çaýy.Organiki hytaý çaýynyň tagamy we häsiýeti çaýyň görnüşine we ösýän aýratyn şertlerine baglylykda üýtgäp biler.Käbir adamlar organiki çaýyň has tebigy, arassa tagamlydygyna we sintetiki himiki maddalaryň ýoklugy sebäpli has sagdyn bolup biljekdigine ynanýarlar.

Organiki hytaý çaýyny satyn almak isleýän bolsaňyz, abraýly çeşmäni saýlamak we ykrar edilen üçünji tarap guramasy tarapyndan organiki hökmünde tassyklanan çaýlary gözlemek möhümdir.Bu, satyn alýan çaýyňyzyň organiki usullar bilen ösdürilip ýetişdirilendigini we organiki önümçilik üçin kesgitlenen standartlara laýyk gelmegini üpjün eder.

Hytaý çaýyny nädip saýlamaly

gün gurap barýar

 

Hytaý çaýyny saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly köp faktor bar we siziň üçin iň oňat çaý şahsy tagam islegleriňize we zerurlyklaryňyza bagly bolar.Ine, hytaý çaýyny dogry saýlamaga kömek edýän birnäçe maslahat:

Çaýyň görnüşine serediň: Hytaý çaýy ýapraklaryň okislenme derejesine baglylykda dört esasy kategoriýa bölünýär: ýaşyl, uzyn, gara we pu'er.Her görnüşiň özboluşly tagam görnüşi bar we siziň üçin iň oňat çaý islegleriňize bagly bolar.

Qualityokary hilli ýapraklary gözläň: Gowy hilli hytaý çaýynda gowy şekilli, döwülmedik we hiç hili kemçiliksiz ýa-da hapa bolmadyk ýapraklar bolmaly.Leavesapraklarda täze, arassa ys bolmaly.

Çaýyň gelip çykyşyna serediň: Hytaýyň dürli sebitleri dürli tagam profilleri we aýratynlyklary bolan çaý öndürýär.Mysal üçin, Fujian welaýatyndan çaýlar näzik, gül tagamlary bilen tanalýar, nanunnan welaýatyndan gelen çaýlar bolsa toprakly, berk tagamlary bilen tanalýar.

Çaýyň ýaşyny göz öňünde tutuň: Puer we oolong ýaly hytaý çaýlarynyň käbir görnüşleri köplenç has çuňňur, has çylşyrymly tagam döretmek üçin garry bolýar.Garry çaýlar has gymmat bolup biler, ýöne has ýokary hilli bolup biler.

Bahasyna serediň: Hytaýyň çaýynyň bahasy, çaýyň görnüşine, hiline we ýaşyna baglylykda dürli-dürli bolup biler.Has ýokary bahalaryň köplenç has ýokary hilli görkezýändigi hakykat bolsa-da, gözlegleriňizi geçirmek we hytaý çaýyny satyn alanyňyzda abraýly çeşmäni saýlamak möhümdir.

 Şeýle hem, iň gowy görýänleriňizi tapmak üçin dürli hytaý çaýlaryny synap görmek gowy pikirdir.Çaý dükanlarynyň we onlaýn satyjylaryň köpüsi nusga ululyklaryny ýa-da az mukdarda çaý hödürleýärler, bu uly satyn almazdan dürli çaýlary synap görmegiň gowy usuly bolup biler.

 

Şen Nong

DSC_2835Lu Yuu “Çaýyň klassiki” atly ägirt uly kitabynda: “Çaý içgi hökmünde Şenongdan gelip çykdy” diýip ýazdy.

Şennong: Hytaý lukmançylygynyň mifiki atasy.

Hytaý çaýynyň taryhy (çá) Şenong bilen başlaýar (神农Şenóng), hytaý oba hojalygynyň we adaty hytaý lukmançylygynyň atasy diýilýän mif şahsyýet.

Rowaýata görä, Şennong Kamelýa sinensis agajynyň aşagynda otyrka içmek üçin suw gaýnadyp, tötänleýin çaý tapypdyr.Agajyň käbir ýapraklary suwa gaçdy we oňa ýakymly ys berdi.Şennong bir dem aldy, hezil etdi we şeýdip, çaý dünýä indi.

'Şenong' kesgitlemesi: Hytaý dilinde manysy

Şennong (神农) göçme manyda hytaý dilinde “Ylahy daýhan” ýa-da “Oba hojalygynyň Hudaýy” diýmekdir.Şeýle-de bolsa, aslynda ol daýhan däl, peýdasyny kesgitlemek üçin köp otlary guradýan hobbi.Şeýlelik bilen, "dermanlyk lukman" adalgasynyň özüne has laýyk boljakdygyna ynanýarys.

5000 ýyl ozal durmuş agyrdy, adamlar açlykdan we köp sanly keselden ejir çekdiler.Şennong olar üçin çuňňur duýýardy.Halky üçin howpsuz iýmit we bejeriş usullaryny tapmagy ýüregine düwensoň, daglaryň arasynda gezelenç edip başlady we lukmançylyk ähmiýetini barlamak üçin ýüzlerçe ot dadyp gördi.Şennong garnynyň we organlarynyň kömegi bilen ösümlikleriň bedeninde işleýşini aýdyp bildi.Kökleriň, baldaklaryň, ýapraklaryň we ş.m.-leriň iň oňat ulanylyşyny bilmek üçin ösümlikleriň dürli böleklerini synagdan geçirdi.

Bir gün ýetmiş iki zäherli ot bilen ýüzbe-ýüz boldy;hatda onuň üçinem gaty köpdi.Özüni gaty ejiz duýdy, büdredi we ýykylanda käbir ýapraklaryny tutdy..Erde ýatyp, elindäki ýapraklary dadyp görjekdigini, soň bolsa ökünip biljekdigini aýtdy.Şenongyň agzyna giren badyna ýapraklary ýüzüp başlady.Infectedokaşan ýerleri derrew barladylar we täsinlikler etdiler.Şennong bejeriş güýji bilen halas boldy, haýran galdy we bu ösümlige “cha” diýip at bermek kararyna geldi (Hytaý:) “barlamak” ýa-da “barlamak” manylaryny berýär.Şondan bäri Şennong köplenç antidot hökmünde cha ulanýardy.Ça adamlar sebäpli tanalýardy, ýöne başga bir häsiýet bilen “”, Hytaý dilinde çaý diýmekdir.

Hytaý çaýy

DSC_2878

Hunan welaýatynyň Çaling etraby, Hytaýda çaý agaçlaryny ösdürmek we ulanmak üçin iň irki sebitlerden biridir.Bu çaý medeniýetiniň doglan ýeri.Çaý medeniýetiniň uzyn taryhy bar.Imperator Şennong Çalingiň gadymy we jadyly topragynda çaý tapdy we çaý içmekde öňdebaryjy döretdi, şonuň üçin oňa "Hytaý çaý atasy" diýilýär.

Oilag, duz, sous we sirke öýde ýaşamak üçin esasy materiallardan biridir.Diňe odun, tüwi, ýag, duz, sous, sirke we çaý bilen asuda, baý we ýakymly durmuşda ýaşap bileris.

Hytaýlylar üçin çaýyň ähmiýeti birmeňzeş däl.Sebäbi iň irki hytaý halky çaý tapyp, çaý ulandy we medeni ähmiýetine çaý berdi, şeýlelik bilen Hytaýa mahsus çaý medeniýetini emele getirdi.Şeýle hem çaý we çaý medeniýetini dünýä ýaýratmak, ony dünýäniň öňünde hödürlemek, çaýy mübärek adamlara öwürmek we çaý medeniýetini adamzat siwilizasiýasynyň aýrylmaz bölegine öwürmek hytaýlylardyr.Bu jedelsiz hakykat.

Hytaýda çaýyň gaty uzyn taryhy bar we Hytaýyň çaý medeniýetini emele getirdi.Şol bir wagtyň özünde, çaý saglygymyz üçin peýdalydyr, şonuň üçin köp adam ony gowy garşy alýar.Hytaýyň çaý medeniýeti diňe bir maddy medeniýetiň derejesini öz içine alman, eýsem çuňňur ruhy siwilizasiýany hem öz içine alýan giň we çuňňur.Hytaý çaýyna salgylanyp, ony Tang we aýdym dinastiýalarynda gülläp ösen gadymy döwürlerden gözläp bileris, şondan bäri çaýyň ruhy kazyýete we jemgyýete aralaşyp, hytaý poeziýasyna, suratkeşlige, kalligrafiýa, din we lukmançylyk.Müňlerçe ýyl bäri Hytaý çaý ösdürip ýetişdirmekde we öndürmekde köp sanly medeniýet toplady, üstesine-de, çaýyň ruhy medeniýetini baýlaşdyrdy.

Çaý ýapraklary

Çaý ýapraklary, adatça çaý diýlip atlandyrylýar, köplenç çaý agajynyň ýapraklaryny we budlaryny öz içine alýar.Çaý düzümine saglyk üçin peýdaly çaý polifenollary, aminokislotalar, kateşinler, kofein, çyglylyk, kül we ş.m. girýär.Çaý ýapraklaryndan taýýarlanan çaý içgileri dünýädäki üç esasy içginiň biridir.

Taryhy çeşme

6000 ýyldan gowrak ozal, Zhejiang, uyauýao, Týanluo dagynda ýaşaýan ata-babalar çaý agaçlaryny ekip başladylar.Tianluo dagy Hytaýda emeli usulda ekilen, arheologiýa tarapyndan şu wagta çenli açylan iň irki ýerdir.

Imperator Çin Hytaýy birleşdirenden soň, Siçuan we beýleki sebitleriň arasynda ykdysady alyş-çalşy ösdürdi we çaý ekmek we çaý içmek ýuwaş-ýuwaşdan Siçuandan daşyna ýaýrady we ilki taňze derýasynyň basseýnine ýaýrady.

Giçki Günbatar Han neberesinden Üç Patyşalyk döwrüne çenli çaý kazyýetiň ýokary içgisine öwrüldi.

Günbatar Jin dinastiýasyndan Sui neberesine çenli çaý ýuwaş-ýuwaşdan adaty içgä öwrüldi.Çaý içmek barada ýazgylar köpelýär, çaý ýuwaş-ýuwaşdan adaty içgä öwrüldi.
V asyrda çaý içmek demirgazykda meşhur boldy.Altynjy we ýedinji asyrlarda demirgazyk-günbatara ýaýrady.Çaý içmek endikleriniň giňden ýaýramagy bilen çaý sarp etmek çalt artdy we şondan bäri çaý Hytaýdaky ähli etnik toparlaryň meşhur içgisine öwrüldi.

Tang neberesinden Lu Yuu (728-804) "Çaý klassikasynda": "Çaý, Şenong urugyndan gelip çykan we Lu ougougong tarapyndan eşidilen içgidir" -diýdi.Şennong döwründe (takmynan 2737-nji ýyl) çaý agaçlary tapyldy.Täze ýapraklar detoksifikasiýa edip biler."Şen Nongyň Materia Medica" bir gezek ýazypdyr: "Şen Nong ýüz otdan dadyp görýär, günde 72 zäher bilen ýüzbe-ýüz bolýar we dynmak üçin çaý alýar."Bu, gadymy döwürde keselleri bejermek üçin çaýyň tapylmagynyň gelip çykyşyny görkezýär we Hytaýyň azyndan dört müň ýyllyk taryhynda çaý ulanandygyny görkezýär.

Tang we aýdym dinastiýalarynda çaý "adamlar ýaşap bilmez" meşhur içgä öwrüldi.

Çaý ösýän gurşaw

Çaý ekmek üçin tebigy şertlere ýer gurluşy, howa, topragyň görnüşi we ş.m. degişlidir, bu ýerlerde depeler agdyklyk edýär we zeýkeş şertleri has gowudyr.Ygalyň köp bolmagy, ýyllyk temperaturanyň tapawudy, gündiz bilen gijäniň temperaturasynyň tapawudy, uzak aýazsyz döwür we ýagtylygyň gowy şertleri.Şeýle howa şertleri dürli görnüşli çaý agaçlarynyň ösmegi üçin, esasanam uly ýaprakly çaý agaçlarynyň ösmegi üçin amatlydyr.Gyşyň ahyryndan tomsuň başyna çenli has köp gün şöhlesi, tomus we güýz ýagyşy we dumanly (nanunnan çaý meýdançasy) bolýar, az gün şöhlesi tomus agaçlarynyň aşa köp we ýokumly ýygnanmagyna amatly, tomusyň hiline amatly; we güýz çaýy.Latosol, latosol gyzyl toprak, dag gyzyl toprak ýa-da dag sary toprak, goňur tokaý topragy, bu topraklar çaý agaçlarynyň ösmegi üçin has çuňňur ösüş derejesine we oňat gurluşyna eýe.

Hytaýda alty sany esasy çaý seriýasy

Yaşyl çaý:

fermentlenmedik çaý (nol fermentasiýa).Wekilçilikli çaýlar: HuangShan MaoFeng, PuLong çaýy, MengDing GanLu, RiZhao gök çaýy, LaoShan gök çaýy, Liu An Gua Pian, LongJing DragonWell, MeiTan gök çaýy, BiLuoChun, Meng'Er çaýy, SinYang MaoJian, DuYun GanFa çaýy, ZiYang MaoJian çaýy.

Sary çaý:

azajyk fermentlenen çaý (fermentasiýa derejesi 10-20 m) HuoShan Sary Bud, Meng'Er Kümüş Iňňe, MengDing Sary Bud

Çaý taýýarlanylanda, çaý ýapraklary we infuziýa ýygnanandan soň emele gelýär.Ol "Sary bud çaýy" (Dongting kölündäki JunShan YinYa, Hunan, anan, Siçuan, Mingşan etrabynda Mengding Huangya, Huoshan-da Huoshan Huangya), "Sary çaý" (ueuýan, Beunang, Hunan) , we Ningxiangdaky Weýşan, Hunan Maojian, Pingýangdaky Pingýan Huangtang, Zhejiang, uanuan'anda Luýuan, Hubeý), "Huangdacha" (Anhui-de Daýeking, Anhui-de Huoshan Huangdacha).

Uzyn çaý:

gök çaý diýlip hem atlandyrylýan, ýarym fermentlenen çaý bolup, ýapraklary birneme gyzarmak üçin önümçilik wagtynda dogry fermentlenýär.Gök çaý bilen gara çaýyň arasyndaky çaý.Gök çaýyň täzeligi we gara çaýyň süýjüligi bar.Leavesapraklaryň ortasy ýaşyl we ýapraklarynyň gyrasy gyzyl bolany üçin, "gyzyl araçäkli ýaşyl ýapraklar" diýilýär.Wekilçilikli çaýlar: Tieguanyin, Dahongpao, Dongding Oolong çaýy.

Gara çaý:

doly fermentlenen çaý (80-90 m fermentasiýa derejesi bilen) Kimen gara çaýy, lyçe gara çaý, Hanshan gara çaý we ş.m. Gara çaýyň üç esasy görnüşi bar: Souchong gara çaý, Gongfu gara çaý we döwülen gara çaý.Gongfu gara çaý esasan Çaoşandan Guangdong, Fujian we Jiangxi-de paýlanýar.

Gara çaý:

fermentlenen çaý (100m fermentasiýa derejesi bilen) Pu'er çaýy Liubao çaýy Hunan gara çaýy (Qujiang flake altyn çaý) Jingwei Fu çaýy (Sýanýan, Şanxi)

Çig mal gödek we köne, gaýtadan işlemek wagtynda ýygnamak we fermentasiýa wagty has uzyn bolýar, ýapraklary goýy goňur bolup, kerpiçlere basylýar.Gara çaýyň esasy görnüşlerine "Şanxi Sýanýan Fuzhuan çaýy", nanunnan "Pu'er çaýy", "Hunan gara çaý", "Hubeý köne gök çaý", "Guangxi Liubao çaýy", Siçuan "Bian çaýy" we ş.m. degişlidir.

Ak çaý:

ýeňil fermentlenen çaý (20-30 metr fermentasiýa derejesi bilen) Baýhao ininzinzhen we ak pion.Gaýnadylmazdan ýa-da sürtülmän gaýtadan işlenýär we diňe näzik we tüýli çaý ýapraklary haýal otda guradylýar ýa-da guradylýar, ak tüýdük saklanýar.Ak çaý esasan Fujian şäherindäki Fuding, Zhenghe, Songxi we Jianyang etraplarynda öndürilýär.Şeýle hem Guizhou welaýatynyň Liping etrabynda ösdürilip ýetişdirilýär."Kümüş iňňe", "Ak peony", "Gong Mei" we "Shou Mei" görnüşleri bar.Ak çaý Pekoe özüni görkezýär.Demirgazyk Fujian we Ningbo şäherlerinden has meşhur Baihao kümüş iňňeleri, şeýle hem ak pion.

Möwsümiň klassifikasiýasy

Bahar çaýymart aýynyň ahyryndan şol ýylyň maý aýynyň ortalaryna ýygnan çaýy aňladýar.Springaz paslynda temperatura ortaça, ýagyş ýagýar we çaý agaçlary ýarym ýyl bäri gyşda sagalýar, bahar çaýynyň çişmegini, ýaşyl reňkde, ýaprak gurluşynda ýumşak we witaminlere, esasanam aminokislotalara baý edýär. .Bahar çaýyny diňe bir tagamly etmek bilen çäklenmän, ýakymly ys hem berýär we saglygy goraýyş täsirlerinden doly.Anxi County Yinxiang çaý kooperatiwinden Tieguanyin, Oolong çaý bahar çaýynyň wekili.Daş görnüşi we çorbanyň reňki "hökmany" diýip häsiýetlendirilip bilner.(Başga bir mysal, Liu gua pianino we Şanlong gara çaý).

Tomus çaýymaý aýynyň başyndan iýul aýynyň başyna çenli ýygnalýan çaýy aňladýar.Tomus howasy yssy.Çaý agajynyň täze baldaklary we ýapraklary çalt ösýär, bu bolsa çaý çorbasyny eräp bilýän suw ekstraktynyň mukdaryny azaldýar.Esasanam aminokislotalaryň azalmagy çaý çorbasynyň tagamyny we ysyny bahar çaýyndan has güýçli edýär.Ajy we içgysgynç antosýaninleriň, kofeinleriň we çaý polifenollarynyň düzümi bahar çaýynyňkydan has köp bolany üçin, ol diňe bir gyrmyzy pyntyklaryň we ýapraklaryň reňkini ýokarlandyrman, eýsem ajy tagamyna hem eýe.(Pu'er çaýy, akja çaýy ýaly).

Güýz çaýyawgustyň ortalaryndan soň ýygnaldy.Güýzdäki howa şertleri ýaz bilen tomus arasynda.Çaý agaçlary ýazyň we tomsuň ikinji möwsüminde ösýär we täze baldaklaryň düzümi birneme azalýar.Leafapragyň ululygy başga, ýapragyň düýbi näzik, ýapragyň reňki sary, tagamy we ysy birneme asuda görünýär.(Tieguanyin, ueuemeixiang ýaly).

Gyşky çaýtakmynan oktýabr aýynyň ahyrynda ýygnalyp başlandy.Gyşky çaý güýzki çaý saýlanylandan we howasy ýuwaş-ýuwaşdan sowandan soň ösdürilýär.Gyşky çaýyň täze baldaklary haýal ösýär we mazmuny kem-kemden köpelýär, ýumşak tagamy we güýçli ysy bar (Dongding oolong ýaly).

Gaýtadan işlemek

Gaýtadan işlenýän çaý Maocha ýa-da arassalanan çaýdan gaýtadan işlenýän çaý diýilýär, şol sanda: ysly çaý, basylan çaý, çykarylan çaý, miweli çaý, dermanlyk saglyk çaýy, çaý saklaýan içgiler we ş.m.

Ysly çaý (yasemin çaýy, merjen orkide çaýy, gül çaýy, ýakymly ysly osmanthus çaýy we ş.m.)

Ysly çaý, bu seýrek çaý görnüşi.Çaýyň ysyny ýokarlandyrmak üçin gül ysyny ulanýan önüm we Hytaýda gaty meşhur.Adatça gök çaý çaý bazasyny ýasamak üçin ulanylýar, ýöne käbirleri gara çaý ýa-da uzyn çaý ulanýarlar.Çaýyň özboluşly ysy siňdirmegiň aýratynlyklaryna laýyklykda hoşboý ysly güllerden we ysly materiallardan ýasalýar.Asmasmin we osmanthus ýaly birnäçe gül görnüşi bar, yasemin iň köp.

Basylan çaý (gara kerpiç, fuhuan, kwadrat çaý, tort çaýy we ş.m.) Çykarylan çaý (derrew çaý, konsentrirlenen çaý we ş.m., bu soňky iki ýylda meşhur çaý kreminiň görnüşi)

Miwe çaýy (lychee gara çaý, limon gara çaý, kiwi çaýy we ş.m.)

Dermanlyk saglyk çaýy (horlanmak çaýy, ewkomiýa çaýy, bürgüt çaýy we ş.m., bular esasan çaý däl-de, çaý ýaly ösümlikler)

Dermanlaryň çaý ýapraklary bilen dermanlaryň täsirliligini güýçlendirmek, dermanlaryň dargamagyny ýeňilleşdirmek, ysy ýokarlandyrmak we dermanlaryň tagamyny sazlamak üçin çaý ýapraklary bilen laýyklygy.Bu görnüşli çaýyň köp görnüşi bar, meselem, "günortanlyk çaý", "zynjyr çaý tozy", "uzak ömür çaýy", "horlanmak çaýy" we ş.m.

Çaý içgileri (buz gara çaý, buz gök çaý, süýt çaýy we ş.m.)

Dünýäniň nukdaýnazaryndan gara çaý iň köp, ondan soň gök çaý, ak çaý iň az.

Matça Hytaýyň Sui neberesinde döräp, Tang we Song dinastiýalarynda gülläp ösüp, uanuan we Ming neberelerinde aradan çykypdyr.Dokuzynjy asyryň ahyrynda, Tang neberesiniň wekili bilen Japanaponiýa girdi we Japanaponiýanyň merkezi boldy.Han halky tarapyndan oýlanyp tapyldy we tebigy daş degirmeni bilen ajaýyp tozan, örtülen we bugly gök çaýa öwrüldi.Gök çaý ýygnamazdan 10-30 gün öň örtülýär we kölegeli bolýar.Matany gaýtadan işlemegiň usuly üweýär.

Alty esasy çaý tehnologiki prosesi we hil aýratynlyklary

Çaý gaýtadan işlemek tehnologiýasy

Çaýy gaýtadan işlemek, "çaý ýasamak" diýlip hem atlandyrylýar, çaý agaçlarynyň täze ýapraklarynyň dürli ýarym taýýar ýa-da taýýar çaýlara gaýtadan işlenýän prosesi.Dürli proseslere görä, ony ilkinji gaýtadan işlemek (başlangyç gaýtadan işlemek), arassalanan (gutarnykly gaýtadan işlemek), gaýtadan işlemek we çuňňur gaýtadan işlemek ýaly bölümlere bölmek bolar.Dürli gaýtadan işlemegiň usullary dürli çaý görnüşlerine sebäp bolýar.Her çaý görnüşiniň hili gaýtadan işlemek proseduralarynyň utgaşdyrylmagyna baglydyr;ýokary hilli täze ýaprak çig maly diňe ajaýyp gaýtadan işlemek şertlerinde ýokary hilli dürli çaý öndürip biler.

Çaý seriýasy Amal akymy Esasy hil aýratynlyklary
Yaşyl çaý Düzediş → Rolling → Guramak Greenaşyl ýapraklaryň aç-açan infuziýasy
Gara çaý Guramak → Rolling → Fermentasiýa → Guramak Gyzyl infuziýa gyzyl ýapraklar
Uzyn çaý Guramak → Rolling → Garyşdyrmak → Zyňmak → Guramak Gyzyl gyrasy bilen ýaşyl ýapraklar
Sary çaý Düzediş → Rolling → Saryk → Guramak Sary infuziýa sary ýapraklar
Gara çaý Düzediş → Rolling → Dökmek → Guramak Mämişi-sary infuziýa, ýumşak tagam
Ak çaý Guramak → Gury Çorba reňkde açyk, tagamy täze we süýji
Hytaý çaý etikasy

Hytaý çaýyň dogduk mekanydyr, uzak wagtlap çaý ösdürip ýetişdirýär, çaýa hormat goýýan edep-terbiýe we çaý içmek däpleri bar.Hytaýda çaý içmek, Şenong döwründen bäri 4700 ýyldan gowrak taryhy bar.Çaý dabarasy gadymy döwürlerden bäri öňünden kesgitlenen gatnaşyklara eýe.

Myhmanlar çaý hödürlemäge gelýärler, bu myhmansöýerlige sarpa goýýan hytaýlylaryň iň gadymy däp-dessurlary we edepleri.21-nji asyra çenli, myhmanlar öýe gelenlerinde, öý eýesi hemişe bir käse hoşboý ysly çaý içmeli bolýar.Baýramçylyk çäreleri, ýöne dynç alyş bilen hezil etmegi halaýar.Çaý oturylyşygy ýönekeý, tygşytly, owadan we dabaraly.Jenaplaryň arasyndaky dostluk diýilýän zat, suw ýaly ýeňil, bu ýakymly ysly çaýy hem aňladýar.

Şeýle hem hytaýlylaryň däp-dessurlaryň ýerine çaý ulanýan dürli däp-dessurlary bar.Günorta aýdym dinastiýasynyň paýtagty Hangzhou şäherinde her bir maşgala tomsuň ilkinji gününde täze çaý taýýarlaýar we gapdalyndaky garyndaşlaryna we dostlaryna berilýän ýedi maşgala çaýy diýlip atlandyrylýan dürli reňkli ajaýyp miweler bilen garylýar. birek-birege.Bu adat, Täze ýyl hoşniýetlidigini aňladýan çaý käsesine zeýtun ýa-da kumwat diýen iki gök miwäni goýmakdyr.

Gadymy hytaý toýlarynda-da uly çaý etikasy bardy.Gadymylar durmuşa çykanlarynda çaýy bilim hökmünde ulanýardylar.Çaý agaçlary diňe tohumdan gögerip bilýär we başga ýere göçürip bolmaýar, ýogsam öler öýdüpdirler.Şonuň üçin çaýy üýtgewsizligiň nyşany hasaplaýardylar.Şonuň üçin erkekler we aýallar sowgat hökmünde çaý bilen meşgullanýarlar, aýal bolsa sargyt çaýy ýa-da çaý oturylyşy diýilýän erkek kişiniň sowgadyny kabul edýär, käbirlerine çaý kabul etmek diýilýär we bir maşgalanyň ikisinden çaý içmeýändigi barada bir nakyl bar. maşgalalar.Şol bir wagtyň özünde, tutuş nikanyň edep-terbiýesine üç çaý we alty däp-dessur diýilýär.Üç çaý, gatnaşmak üçin çaý, nikalaşmak üçin çaý we gelin otagy üçin çaý.Çaý hödürlenende, erkek çaý we aýal çakyr diýlip hem atlandyrylýar, ýagny gatnaşygy wagtynda erkek maşgala islegli metbugatdan başga-da birnäçe Şaoksing şerabyny yzyna iberer.Toýda üç çaý dabarasy bar.Üç kurs çaýy bolanlar üçin birinji käse Baiguo, ikinji käse lotos tohumy we hurma, üçünji käse çaý.Çaý içmegiň usuly, käsäni alandan soň, ony iki eliňizde saklaň, çuňňur uruň we maşgalanyň dodaklaryny eliňize alyň, ikinjisinde-de edil şonuň ýaly.Üçünji ýol, diňe içeniňizden soň içip bilersiňiz.Bu iň hormatlanýan edep.Toýlar üçin bu gödek däp-dessurlar we çaý dabaralary henizem ulanylýar.

Çaýyň näçe görnüşi bar?

Truehli hakyky çaý “Camellia sinensis” hökmünde başlasa-da, alty sany esasy görnüş ýa-da kategoriýa bar.Her görnüşi ýapraklar ýygnanandan soň geçýän okislenme ýa-da ferment üýtgemegi bilen kesgitlenýär.Okislenýän ýapraklaryň köpüsine görä bäş görnüş:

Yaşyl çaý

Heatylylygy ulanmak - pan otlamak ýa-da çörek bişirmek ýaly gury ýylylyk ýa-da çygly bug ýylylygy - ýapraklary fermentleşdirýär we ýaşyl ýagdaýda düzýär.

Sary çaý

Sapraklar ýuwaşlyk bilen gyzdyrylýar, soňra ýapylýar we gysga wagtyň içinde çişmek üçin galdyrylýar.

Ak çaý

Täze ýygnan ýapraklar gurap gidýär we tebigy ýagdaýda okislenip başlaýar.Sapraklar özboluşly ýaşyl reňk saklaýar, şeýle hem käbir ferment üýtgemelerini başdan geçirýär.

Uzyn çaý

Öýjükli gurluşlaryny döwmek we okislenmegi höweslendirmek üçin ýapraklar yzygiderli togalanýar we şekillendirilýär.Sapraklar ýaşyl reňkde bolýar.

Gara çaý

Doly, berk togalanmak her ýaprakdaky öýjük diwarlaryny döwýär, şonuň üçin doly okislenme bolup biler.

Pu-erh çaýy

Pu-erhiň birnäçe görnüşi bar, hersi ýapraklaryň uzak wagtlap oturmagyny talap edýär, şonuň üçin tebigy fermentasiýa we okislenme bolup biler.Bu amal kimçi ýa-da ýorunja ýaly adaty fermentlenen iýmitlere meňzeýär.

Çaý önümçiliginiň ähli görnüşlerinde, islenýän derejä ýetenden soň, galan çyglylygy aýyrmak we daşamak we saklamak üçin durnuklaşdyrmak üçin çaý ýapraklary ýokary temperaturada atylýar.

Çaý görnüşleri barada has giňişleýin maglumat üçin Ussat çaý sanawyna serediň.

Leafaprak bahasy näme?

Çaýyň bahasy ýapraklarynyň ululygyny görkezýär.Dürli ýaprak ululyklary dürli nyrhlarda ýaýranlygy sebäpli, ýokary hilli çaý öndürmekde iň soňky ädim derejelendirmek ýa-da ýapraklary birmeňzeş ululyklara bölmekdir.Hiliň möhüm bir nyşany, çaýyň näderejede we yzygiderli tertipleşdirilendigi - gowy bahalandyrylan çaý, hatda ygtybarly infuziýa getirýär, pes derejeli çaý bolsa palçykly, biri-birine gabat gelmeýän lezzet alar.

Iň köp ýaýran pudak bahalary we olaryň gysgaldylan sözleri:

Bütin ýaprak

TGFOP

Tippy altyn gülli mämişi Pekoe: tutuş ýapraklardan we altyn ýaprak ýapraklaryndan ybarat iň ýokary häsiýetleriň biri

TGFOP

Tippy altyn gülli mämişi pekoe

GFOP

Altyn gülli mämişi Pekoe: altyn goňur uçlary bolan açyk ýaprak

GFOP

Altyn gülli mämişi pekoe

FOP

Gülli apelsin Pekoe: gaty ýaprakly uzyn ýapraklar.

FOP

Gülli mämişi Pekoe:

OP

Gülli apelsin Pekoe: uzyn, inçe we simli ýapraklar, FOP-iň ýapraklaryndan has berk togalanýar.

OP

Gülli mämişi Pekoe:

Pekoe

Ownuk ýapraklary tertipläň.

Souchong

Giň, tekiz ýapraklar.

Döwülen ýaprak

GFBOP

Altyn gül döwülen apelsin Pekoe: altyn bud uçlary bilen döwülen, birmeňzeş ýapraklar.

GFBOP

Altyn gül döwülen mämişi pekoe

FBOP

Gülli döwülen mämişi Pekoe: adaty BOP ýapraklaryndan birneme uly, köplenç altyn ýa-da kümüş ýaprak ýapraklaryny öz içine alýar.

FBOP

Gül döwülen mämişi pekoe

BOP

Döwülen apelsin Pekoe: reňk we güýç deňagramlylygy bilen iň kiçi we köp görnüşli ýaprak derejeleriniň biri.BOP çaýlary garyndylarda peýdalydyr.

BOP

Döwülen mämişi pekoe

BP

Döwülen Pekoe: garaňky, agyr käse öndürýän gysga, hatda egrem ýapraklar.

Çaý sumkasy we taýýar içgi

BP

Döwülen Pekoe

Janköýerler

BOP ýapraklaryndan has kiçi, fanlar birmeňzeş we reňk we ululykda yzygiderli bolmaly

Toz

Iň kiçi ýaprak derejesi, gaty çalt demlemek

Gymmatlyk effekti

XIX asyryň başynda çaýyň düzümi kem-kemden aýdyňlaşdy.Häzirki zaman ylmy bölünişikden we kesgitlemeden soň, çaýda 450-den gowrak organiki himiki komponentler we 40-dan gowrak organiki däl mineral elementler bar.

Organiki himiki komponentler esasan aşakdakylary öz içine alýar: çaý polifenollary, ösümlik alkaloidleri, beloklar, aminokislotalar, witaminler, pektin, organiki kislotalar, lipopolisakaridler, uglewodlar, fermentler, pigmentler we başgalar. we dürli aminokislotalar, beýleki çaýlara garanyňda ep-esli ýokarydyr.Organiki däl mineral elementlere esasan kaliý, kalsiý, magniý, kobalt, demir, alýumin, natriý, sink, mis, azot, fosfor, ftor, ýod, selen we ş.m. girýär, Tieguanyiniň düzümindäki organiki däl mineral elementler, marganes, demir, ftor , kaliý we natriý beýleki çaýlardan has ýokarydyr.

Goşundy funksiýasy

1. Katekinler

Köplenç çaý taninleri diýlip atlandyrylýan bu, ajy, özüne çekiji we özüne çekiji aýratynlyklary bolan çaýyň özboluşly düzümidir.Kofeiniň adam bedenine fiziologiki täsirini gowşatmak üçin çaý çorbasyndaky kofein bilen birleşdirilip bilner.Oksidlenmä garşy, duýdansyz mutasiýa, çişe garşy, gan holesterini we pes dykyzlykly ester belogynyň mukdaryny peseltmek, gan basyşynyň ýokarlanmagyny, trombositleriň birleşmegini, antibakterial we önüme garşy allergiýa ýaly wezipeleri bar.

2. kofein

Ajy tagamy bar we çaý çorbasynyň tagamynyň möhüm maddasydyr.Gara çaý çaý çorbasynda polifenollar bilen birleşip, birleşme emele getirýär;çaý çorbasy sowuk bolanda emulsiýa hadysasyny emele getirýär.Üýtgeşik kateşinler we olaryň çaýdaky oksidleýji kondensatlary haýallap, kofeniň tolgundyryjy täsirini dowam etdirip biler.Şonuň üçin çaý içmek, uzak aralyga sürýän adamlara aňlaryny arassa saklamak we has çydamly bolmak üçin kömek edip biler.

3. Minerallar

Çaý, kaliý, kalsiý, magniý we marganes ýaly 11 görnüşli minerallara baý.Çaý çorbasynda aşgar iýmit bolan kationlar we az anionlar bar.Beden suwuklyklarynyň aşgazany saklamagyna we sagdyn bolmagyna kömek edip biler.

As Kaliý: gan natriniň ýok edilmegine kömek edýär.Bloodokary gan basyşynyň sebäplerinden biri bolan natriniň ýokary mukdary.Çaýy köp içmek, ýokary gan basyşynyň öňüni alyp biler.

LFtor: Diş çüýremeginiň öňüni alýar.

Angan Marganes: Oksidlenmä we garramaga garşy täsirleri bar, immun funksiýasyny güýçlendirýär we kalsiniň ulanylmagyna kömek edýär.Gyzgyn suwda eräp bilmeýändigi sebäpli, sarp etmek üçin çaý tozyna öwrülip biler.

4. Witaminler

B witaminleri we C witamini suwda ereýär we çaý içmekden alyp bolýar.

5. Pirrolokinolin kwin

Çaýdaky pirrolokinolin kwin komponenti garramagy gijikdirmegiň we ömrüň uzalmagyna täsir edýär.

6. Beýleki işleýän komponentler

AvFlawon spirtleri, erbet demi ýok etmek üçin kapilýallaryň diwarlaryny güýçlendirmek täsirine eýe.

ApSaponinleriň rak keseline we çişmä garşy täsirleri bar.

AmAminobutirik kislotasy, çaý taýýarlanylanda çaý ýapraklaryny anaerob dem almaga mejbur etmek bilen öndürilýär.Jiayelong çaýynyň ýokary gan basyşynyň öňüni alyp biljekdigi aýdylýar.

Çaýyň lukmançylyk gymmaty

Çaý dermanlary we çaý bejergisi:

Çaýyň lukmançylyk täsiri gaty gowy we Tang neberesinde "çaý dermanlary" adalgasy ulanylypdyr

Çaýyň iň bolmanda aşakdaky täsirleri bar:

(1) az ýatmak;(2) nerwleri köşeşdirmek;(3) gözüňi gowulaşdyrmak;(4) aýdyň pikir;(5) suwsuzlygy gandyrmak we suwuklyk öndürmek;(6) ýylylygy arassalamak;(7) ýylylygy aýyrmak;(8) detoksifikasiýa etmek;(9) iýmitleri ýok etmek;(10) asma garşy;(11) horlanmak;(12) demi peseltmek;(13) diurez;(14) gowşak;(15) dizenteriýany bejermek;(16) çişmegi aýyrmak; (17) ýeli ýok etmek we ýeňilleşdiriji görnüşler;(18) dişleri güýçlendirmek;(19) ýürek agyrysyny bejermek;(20) ýaralary we fistulalary bejermek;(21) açlygy bejermek;(22) janlylygy doldurmak;(23) ömri uzaltmak;(24) sterilizasiýa beriberi.

Çaýyň beýleki täsirleri: çüýrük agzy, düwürtikleri bejermek

Düwnük keseline garşy: Gazanda demlenen çaý saglyga has amatlydyr.Diňe gaýnag suwdan doldurylan käsede çaý demlemek bilen deňeşdirilende, çaý suwuny demlemek usuly has köp rak keseline garşy himiki serişdeleri çykaryp biler.

Keseliň öňüni almak: Gara çaýyň antibakterial güýji bar.Gara çaý bilen gargamak, wiruslaryň süzülmeginden döreýän sowuklamalaryň öňüni alyp biler, dişleriň çüýremeginiň we iýmit zäherlenmeginiň öňüni alyp biler, gan şekerini we ýokary gan basyşyny peseldip biler.Geçirilen gözlegler gara çaýyň gök çaýdan pes däldigini we ýürege has peýdalydygyny görkezdi.

Çaý maslahatlary

1. Saglygy goramak üçin çaý içeniňizden soň çaý çüýşelerini çeýnemek

Käbir adamlar çaý içeninden soň çaý içýärler, sebäbi çaýda karotin, çig süýüm we beýleki ýokumly maddalar bar.Şeýle-de bolsa, howpsuzlygy göz öňünde tutup, bu usul maslahat berilmeýär.Sebäbi çaý gabyklarynda gurşun we kadmium ýaly agyr metal elementleriniň yzlary, şeýle hem suwda eräp bilmeýän pestisidler bolup biler.Çaý gabygyny iýseňiz, bu zyýanly maddalar bedene kabul ediler.

2. Çaý näçe täze bolsa, şonça gowy

Täze çaý ýarym aýdan az wagt bäri täze ýapraklar bilen gowrulan täze çaýy aňladýar.Deňeşdirip görsek, bu çaý has tagamly bolýar.Şeýle-de bolsa, adaty hytaý lukmançylygynyň nazaryýetine görä, täze işlenen çaý ýapraklarynyň içki ýylylygy bolýar we bu ýylylyk belli bir wagt saklanandan soň ýok bolar.Şonuň üçin gaty köp täze çaý içilende adamlary içki ýylylygy alyp biler.Mundan başga-da, täze çaýda aşgazanyň gyjyndyrylmagyna ýykgyn edýän ýokary derejeli çaý polifenollary we kofein bar.Täze çaýy yzygiderli içseňiz, aşgazan-içege oňaýsyzlygy ýüze çykyp biler.Garny erbet adamlar gaýtadan işlenenden soň ýarym aýdan az wagtlap saklanylýan gök çaýy az içmeli.Anotherene bir ýatlatmaly zat, çaýyň ähli görnüşleri köne görnüşlerden täze däl.Mysal üçin, Pu'er çaýy ýaly gara çaýlar dogry garramaly we has gowy hilli bolmaly.

3. bedatmazdan ozal çaý içmek, uky täsir edýär

Çaýdaky kofein merkezi nerw ulgamyny herekete getirýär.Şonuň üçin ýatmazdan ozal çaý içmek ukyňa täsir eder diýilýär.Şol bir wagtyň özünde, kofein hem diuretikdir we çaýda köp suw içmek hökmany suratda gije hajathana gitmegiň sanyny artdyrar we şeýlelik bilen uky täsir eder.Şeýle-de bolsa, sarp edijileriň pikiriçe, Pu'er çaýyny içmek ukyda az täsir edýär.Şeýle-de bolsa, bu Pu'erde az kofein bolany üçin däl-de, başga düşnüksiz sebäpler sebäpli bolýar.

4. Çaý ýapraklaryny ýuwmaly, ýöne ilkinji infuziýany içip bolmaýar

Ilkinji çaý suwuklygyny içip biljekdigiňiz, haýsy çaý içýändigiňize baglydyr.Gara çaý ýa-da uzyn çaý ilki gaýnag suw bilen çalt ýuwulmaly, soň bolsa guradylmaly.Bu diňe bir çaýy ýuwmak bilen çäklenmän, çaýyň ysynyň üýtgemegine amatly çaýy hem gyzdyryp biler.Emma gök çaý, gara çaý we ş.m. bu prosese mätäç däl.Käbir adamlar çaýdaky pestisid galyndylary barada alada edip bilerler we galyndylary aýyrmak üçin çaý ýuwmak isleýärler.Aslynda, çaýyň hemmesi suwda eremeýän pestisidler bilen ekilýär.Çaý ýasamak üçin ulanylýan çaý çorbasynda galyndylar bolmaz.Pestisid galyndylaryndan gaça durmak nukdaýnazaryndan çaý ýuwmak hökman däl.

5. Çaý nahardan soň iň gowusydyr

Nahardan soň derrew çaý içmek polifenollaryň iýmitdäki demir we belok bilen aňsat täsir etmegine sebäp bolup, bedeniň demir we belogyň siňmegine täsir edip biler.Nahardan öň boş garnyň üstünde çaý içmek, aşgazan suwuny suwuklandyrar we iýmitiň siňmegine amatly bolmadyk aşgazan suwunyň bölünip çykmagyna täsir eder.Dogry ýol, nahardan azyndan ýarym sagat soň, has gowusy 1 sagat soň çaý içmekdir.

6. Çaý asylmagyna garşy bolup biler

Alkogoldan soň çaý içmegiň oňat we zyýany bar.Çaý içmek, alkogolyň bedende dargamagyny çaltlaşdyryp biler we onuň diuretik täsiri çüýrän maddalaryň çykmagyna kömek edip biler, şeýlelik bilen asylmagyna kömek eder;emma şol bir wagtyň özünde bu çalt dargamak bagyr we böwrek agyrlygyny artdyrar.Şonuň üçin bagry we böwregi pes adamlar çaýy asmak üçin ulanmazlyk, esasanam içeniňizden soň güýçli çaý içmezlikdir.

7. Çaý taýýarlamak üçin kagyz käseleri ýa-da termos käselerini ulanyň

Kagyz käsesiniň içki diwarynda mumyň gatlagy bar, bu mum eränsoň çaýyň tagamyna täsir eder;vakuum käsesi çaý üçin ýokary temperaturany we hemişelik temperatura gurşawyny kesgitleýär, bu çaýyň reňkini has garaňky we garaňky eder, tagamy ajy bolar we suwuň tagamy peýda bolar.Hatda çaýyň saglygyna täsir edip biler.Şonuň üçin daşaryk çykanyňyzda ilki bilen çaý çaýynda ýasap, suwuň temperaturasy peselenden soň termosa guýuň.

8. Gaýnap duran suw bilen çaý taýýarlaň

Dürli sebitlerde kran suwunyň gatylygynda uly tapawutlar bar.Gaty suwly kran suwunda kalsiý we magniý ýaly ýokary derejeli metal ionlary bar, bu çaý polifenollary we başgalar bilen çylşyrymly reaksiýalara sebäp bolup biler.

çaýyň düzüm bölekleri, bu bolsa öz gezeginde çaýyň ysyna we tagamyna, şeýle hem çaýyň saglyga täsirine täsir edýär.

9. Çaý taýýarlamak üçin gaýnag suw ulanyň

Gradeokary derejeli gök çaý adatça 85 ° C töweregi suw bilen demlenýär.Gyzdyrylan suw çaý çorbasynyň täzeligini aňsatlyk bilen azaldyp biler.Tieguanyin ýaly uzyn çaýlar, çaýyň hoşboý ysy üçin gaýnag suwda iň gowy demlenýär;Pu'er torty çaýy ýaly basylan gara çaýlar, Pu'er çaýynyň häsiýetli hil düzümleri doly syzdyrylyp bilner ýaly, çaý demlemek hasaplanýar.

 

10. Çaýy gapak bilen ýasaň, ýakymly ysly

 

Ysly çaý we uzyn çaý taýýarlanylanda, çaýyň ysyny gapak bilen ýasamak has aňsat, ýöne gök çaý ýasaňyz, ysyň arassalygyna täsir eder.

Çaý satyn almak aňsat iş däl.

Çaý satyn almak aňsat iş däl.Gowy çaý almak üçin, çaýyň dürli görnüşleri, bahalary we bazar şertleri, şeýle hem çaýyň bahalandyryş we gözleg usullary ýaly köp bilimleri özleşdirmeli.Çaýyň hili esasan dört tarapdan tapawutlanýar: reňk, ys, tagam we görnüş.Şeýle-de bolsa, adaty çaý içýänler üçin çaý satyn alanyňyzda diňe gury çaýyň görnüşine we reňkine seredip bilerler.Hil hasam kyn.Ine, gury çaýy kesgitlemegiň usuly bilen gödek tanyşlyk.Gury çaýyň görnüşine esasan näziklik, berklik, reňk, bitewilik we aýdyňlyk ýaly bäş tarapdan seredilýär.

Enderumşaklyk

Adatça, ýumşaklyk bilen çaý şekil talaplaryna laýyk gelýär ("ýeňil, tekiz, tekiz, göni").

Şeýle-de bolsa, näzikligi diňe inçe sütükleriň mukdary bilen kesgitläp bolmaz, sebäbi dürli çaýlaryň aýratyn talaplary dürli-dürli, meselem, iň gowy Şifeng Longjingiň bedeninde hiç hili täsiri ýok.Baldaklaryň we ýapraklaryň näzikligi diňe Maofeng, Maojian we Yinzhen ýaly "tüýdük" çaýlar üçin amatly bolan tüýdükleriň sanyna görä kesgitlenýär.Bu ýerde bellemeli zat, iň täze ýapraklaryň hem bud we ýapragy bar.Budürek ýüregini bir taraplaýyn saýlamak ýerlikli däl.Bud ýadrosy ösüşiň kämil däl bölegi bolany üçin, düzümindäki maddalar giňişleýin däl, esasanam hlorofiliň düzümi gaty pes.Şonuň üçin çaý diňe näziklige ymtylmak üçin pyntyklardan ýasalmaly däldir.

Zolaklar

Zolaklar çaýyň dürli görnüşleriniň belli bir görnüşidir, meselem, gowrulan ýaşyl zolaklar, tegelek merjen çaýy, Longjing tekiz, gara döwülen çaý granular şekilleri we ş.m.Adatça uzyn zolakly çaý elastiklige, gönümellige, güýçlilige, inçelige, tegeleklige we agramyna baglydyr;tegelek çaý bölejikleriň berkligine, birmeňzeşligine, agramyna we boşlugyna baglydyr;tekiz çaý tekizligine we aýratynlyklara laýyk gelýändigine baglydyr.Umuman aýdanyňda, zolaklar gaty, süňkler agyr, tegelek we göni (tekiz çaýdan başga), çig malyň näzikdigini, ussatlygynyň we hiliniň gowydygyny görkezýär;görnüşi ýumşak, tekiz (tekiz çaýdan başga), döwülen we tüsse we koks bar bolsa tagam çig malyň köne, ussatlygynyň pesdigini we hiliniň pesdigini görkezýär.Mysal hökmünde Hangzhou şäherindäki gök çaý zolaklarynyň standartyny alyň: birinji dereje: inçe we berk, öň nahallary bar;ikinji dereje: berk, ýöne öň nahallary bar;üçünji dereje: henizem berk;dördünji dereje: henizem berk;bäşinji dereje: birneme gowşak;altynjy dereje: Gödek.Ilki bilen nahallary berkitmek, berk we ýiti etmek bolýar.

Reňk

Çaýyň reňki çig malyň näzikligi we gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Çaýyň ähli görnüşlerinde belli bir reňk talaplary bar, meselem, gara çaý gara ýagly, gök çaý zümrüd ýaşyl, uzyn çaý ýaşyl goňur, gara çaý gara ýagly reňk we ş.m.Teaöne haýsy çaýa garamazdan, gowy çaý yzygiderli reňk, açyk öwüşginli, ýagly we täze talap edýär.Reňki başga bolsa, kölegesi başga bolsa, garaňky we garaňky bolsa, bu çig malyň başga, ussatlygynyň pesdigini we hiliniň pesdigini aňladýar.

Çaýyň reňki we ýalpyldawuklygy çaý agajynyň gelip çykyşy we möwsümi bilen köp baglanyşykly.Belent dag gök çaý ýaly reňk ýaşyl we birneme sary, täze we açyk;pes dag çaýy ýa-da tekiz çaý goýy ýaşyl we açyk reňkde bolýar.Çaý taýýarlanylanda, nädogry tehnologiýa sebäpli reňk köplenç ýaramazlaşýar.Çaý satyn alanyňyzda, satyn alnan aýratyn çaýa görä baha beriň.

Döwüklik

Bütin we döwülen çaýyň görnüşini we derejesini aňladýar.Hat-da ikinji bolup döwülmek has gowudyr.Çaýy has adaty gözden geçirmek, çaýy aýlanýan güýjüň täsiri astynda, görnüşine, ululygyna, agramyna, galyňlygyna we tertipli tertipli gatlak emele getirmegi üçin (adatça agaçdan ýasalýar) goýmakdyr. ululygy.Olaryň arasynda iň güýçlileri iň ýokarky gatlakda, dykyz we agyrlary orta gatlakda, döwülen we ownuklary bolsa iň aşaky gatlakda ýerleşýär.Çaýyň her görnüşi üçin orta çaý içmek has gowudyr.Upperokarky gatlak, köplenç has tagamly we suwuň reňki bilen gödek we köne ýapraklara baý;aşaky gatlakda demlenensoň güýçli tagamly bolýan we suwuk reňk has gara reňkli çaý bar.

Arassalyk

Bu, esasan, çaýyň çaý çipleri, çaý baldaklary, çaý tozy, çaý tohumy we önümçilik prosesinde garylan bambuk çipleri, agaç çipleri, hek we ýüp ýaly garyndylaryň mukdaryna baglydyr.Gowy düşnükli çaýda hiç hili goşulma ýok.Mundan başga-da, çaýyň gury ysy bilenem kesgitläp bolýar.Haýsy çaý bolsa-da, geň ys bolmaly däldir.Çaýyň her görnüşiniň belli bir ysy bar, gury we çygly yslar hem dürli-dürli, olary anyk ýagdaýa görä kesgitlemeli.Greenaşyl ys, tüsse ýakylýan tagam we bişirilen gaty tagam islenmeýär.Çaýyň hiline baha bermegiň iň aňsat usuly, demlenenden soň ýaprak çaýynyň tagamy, ysy we reňki.Şonuň üçin rugsat berilse, çaý satyn alanyňyzda mümkin boldugyça demlemäge synanyşyň.Çaýyň belli bir görnüşini halaýan bolsaňyz, çaýyň reňkine, tagamyna, görnüşine aýratyn düşünmek we satyn alýan çaýlaryňyzy biri-biri bilen deňeşdirmek üçin çaý hakda käbir maglumatlary tapmak iň gowusydyr.Has köp wagtyňyz bar bolsa, esasy nokatlara çalt düşünip bilersiňiz..Hünärmen däller üçin çaýyň her görnüşine gowy ýa-da erbet diýip baha bermek mümkin däl.Bu halaýanlaryňyzyň diňe käbiri.Çaý dörän ýerinden has arassa, ýöne çaýyň öndürilişiniň tapawudy sebäpli çaýyň hili üýtgeýär.

Aroma

Demirgazyk adatça "çaý ysy" diýilýär.Çaý ýapraklary bäş minut gaýnag suwda demlenenden soň, çaý şiresini gözden geçiriş gabyna guýuň we ysyň kadalydygyny ýa-da ýokdugyny yslaň.Gül, miweli we bal ysy ýaly ýakymly yslar ileri tutulýar.Tüssäniň, çyglylygyň, çyglylygyň we köne ýangynyň ysy köplenç önümçiligiň pesligi ýa-da işlemezligi ýa-da gaplamanyň we saklanyşyň pesligi sebäpli ýüze çykýar.

Dadyp görüň

Demirgazykda adatça "chakou" diýilýär.Çaý çorbasy ýumşak we täze ýerde, suw ekstraktynyň mukdarynyň we düzüminiň gowydygyny aňladýar.Çaý çorbasy ajy we gödek we köne, suw ekstraktynyň düzüminiň gowy däldigini aňladýar.Gowşak we inçe çaý çorbasy suw ekstraktynyň ýeterlik däldigini görkezýär.

Suwuk

Suwuk reňk bilen hiliň täzeligi we täze ýapraklaryň näzikliginiň arasyndaky esasy tapawut gözden geçirilýär.Iň oňat suwuk reňk, gök çaýyň düşnükli, baý we täze, gara çaýyň bolsa gyzyl we açyk bolmagydyr.Pes derejeli ýa-da zaýalanan çaý ýapraklary bulutly we reňkli.

Çygly ýaprak

Çygly ýapraga baha bermek, esasan, onuň reňkini we näzikligini görmekdir.Buduň ujunda we dokumalarynda näçe dykyz we ýumşak ýapraklar bolsa, çaýyň näzikligi.Gödek, gaty we inçe ýapraklar çaýyň galyň we köne bolandygyny we ösüşiniň pesdigini görkezýär.Reňki açyk we sazlaşykly we dokumasy çaý öndürmek tehnologiýasynyň gowy işlenilendigini görkezýär.

Adaty hytaý çaý demlemegiň usuly

1. Baihe suwa düşmek (käsäni ýuwmak): çaý toplumyny gaýnag suw bilen ýuwuň;

2. Avalokitesvara köşge girýär (çaý taşlaýar): Tieguanyini çaý toplumyna goýuň, goýlan çaýyň mukdary çaý toplumynyň kuwwatynyň ýarysyna barabardyr;

3. Asma gazany ýokary çong (demleýän çaý): çaýyň aýlanmagy üçin çaý çaýyna ýa-da gapagyna gaýnadylan suw guýuň;

4. Bahar şemaly (köpük döwmek): floüzýän ak köpügi täze we arassa etmek üçin gapagyny ulanyň;

5. Guan Gong gezelenç şäheri (çaý suwuklygy guýmak): Bir ýa-da iki minutlap demlenen çaý suwuklygyny öz gezeginde çaý çaýlaryna guýuň;

6. Han Sin esgerlere sargyt edýär (çaý zakaz edýär): Çaýda diňe azajyk çaý suwuklygy galan bolsa, ony her çaý çaýyna deň derejede damlaň;

7. Çorbanyň reňkine baha beriň (çaýa serediň): käsedäki çaýyň reňkine syn ediň;

8. Ganlini dadyp görmek (çaý içmek): heatylylygy alyň we demläň, ilki hoşboý ysyň ysyny alyň, soňra ysyny dadyň, siňdiriň we yslaň, ýeňil guýuň.Içginiň mukdary az bolsa-da, hoşboý yslary ýaňaklarda we dişlerde galdyryp biler, ýöne düýbi süýji we ýakymlydyr.

Çaý taýýarlamakda bedeniňizi oňat ýagdaýda saklaň, kelläňizi göni we eginleriňizi tekizläň, gözleriňiz we hereketleriňiz sazlaşykly we tebigy bolmaly, ýasalýan mahaly egniňiz aşak düşmeli, tirsek we bilek bolmaly. çaý.Elleriňizi ýokaryk we aşak süýşürseňiz, tirsegiňizi ýokary galdyrmaň

Çaý ammary

Çaýyň ýaramlylyk möhleti bar, ýöne çaýyň dürlüligi bilen baglanyşykly.Dürli çaýyň saklanyş möhleti başga.Dogry saklanylsa, diňe bir ýaramazlaşman, çaýyň hilini hem ýokarlandyryp biler.

Gorap saklamak endikleri

Şertler rugsat berse, demir bankalardaky çaý ýapraklary bankadaky howany howa çykaryjy bilen çykarmak üçin ulanylýar, soňra çaý iki-üç ýyl saklanyp bilner ýaly kebşirlenýär we möhürlenýär.Şertler ýeterlik bolmasa, termos çüýşesinde saklanyp bilner, sebäbi suw çüýşesi daşarky howadan izolirlenenligi sebäpli, çaý ýapraklary öt haltasyna gaplanýar, ak mum bilen möhürlenýär we lenta bilen örtülýär.Simpleönekeý we ulanmak aňsat we öýde saklamak aňsat.

Çaý saklamak üçin adaty çüýşeler, bankalar we ş.m. gap-gaçdaky howa aragatnaşygyny azaltmak üçin içerde we daşarky gapakda ýa-da uly agzy we garny bilen iki gatly toýun gazany ulanyň.Konteýneriň gapagy çyglylygyň girmeginiň öňüni almak üçin konteýner korpusy bilen berk birleşdirilmelidir.

Çaýyň gaplaýyş materiallary geň ysdan mahrum bolmaly we çaý gapy we ulanylyş usuly mümkin boldugyça berk möhürlenmeli, çyglylyga garşy gowy işlemeli, howa bilen gatnaşygy azaltmaly we gurak, arassa we ysda saklanmaly. - mugt ýer
Sowuk otagda ýa-da holodilnikde saklaň.Saklanyňyzda, çaý ýapraklaryny goýmazdan ozal möhürläň.

Çaýdaky çyglylygy siňdirmek üçin kremniý jeli ýaly çalt ýa-da ýokary derejeli desikant ulanyň, goramagyň täsiri has gowudyr.

Tankdaky inçe howa ýörelgesini ulanmak we möhürlenenden soň çaý ýapraklaryny tankdan daşarky dünýäden izolirlemek, çaý ýapraklary suwuň mukdary 2% töweregi bolýança guradylýar we gyzgyn bolanda derrew bakyň içine goýulýar, soň möhürlenip, bir ýa-da iki ýyl otag temperaturasynda saklanyp bilner.

Bölek satuw ammary

Bölek satuw meýdançasynda ownuk gaplardaky çaý ýapraklary gury, arassa we möhürlenen gaplara ýerleşdirilmelidir we gaplar gurak, yssyz ýerde saklanmalydyr we gün şöhlesinden goralmalydyr.Gradeokary derejeli çaý ýapraklary howa geçirmeýän gap-gaç gaplarynda, kislorody çykarmaly we azot doldurmaly we sowuk ammarda ýagtylykdan uzakda saklanmalydyr..Agny, çaý ýapraklary öňünden 4% -5% guradylýar, howa geçirmeýän we aç-açan gaplara salynýar, kislorody çykarylýar we azot doldurylýar, soňra berk möhürlenýär we çaý sowuk ammarda ýörite ýerde saklanýar.Çaýy 3 ýyldan 5 ýyla çenli saklamak üçin bu usuly ulanmak, çaýyň reňkini, ysyny we tagamyny garramazdan saklap biler.

Çyglylygy bejermek

Çaýy çygly bolandan soň gysga wagtda bejeriň.Usul çaýy demir elekde ýa-da demir gazanda goýup, haýal ot bilen bişirmeli.Temperatura gaty ýokary däl.Çörek bişirilende, bulamaly we silkelemeli.Çyglylygy aýyranyňyzdan soň, ony stoluň ýa-da tagta ýaýlaň we guradyň.Salkyn bolandan soň ýygnaň.

Çäreler

Çaýyň nädogry saklanmagy, temperaturanyň çyglylyga we hatda galyp bolmagyna sebäp bolar.Bu wagt çaýy gün şöhlesi bilen gaýtadan guratmak üçin ulanmaly däl, gün bilen guradylan çaý ajy we ýigrenji bolar, ýokary derejeli çaý hem hil taýdan pes bolar.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!