• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Nanunnan gara çaý Dianhong Jin Zhen altyn iňňe

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Kiçijik altyn iňňe-4 JPG

Dianhong, hytaý dilinden gara çaý diýmekdirbäşek çaý", Hytaýyň günorta-gündogaryndaky nanunnan welaýaty.Bu ýerde çaý ýygnamak we gaýtadan işlemek azyndan 3000 ýyllyk däbe göz aýlaýar.Şeýle-de bolsa, nanunnanyň gelip çykyşynyň takyk wagty we ýagdaýy'çaý medeniýeti wagtyň dumanynda bulaşýar.Birma bilen Wýetnamyň arasynda ýerleşýän nanunnan welaýaty ekerançylyk üçin kyn ýer, Gimalaý kanýonlaryndan hek daşyna çenli topografiýasy, ýöne asyrlar boýy ýerli ilat sansyz meýdan meýdanlaryny we ekin meýdanlaryny gurşap aldy, hut şu ýerde gurban Dianhong çaýlar ösdürilip ýetişdirilýär.

Altyndan ýasalan ýapraklar goşmaça bal we ýumşak iýmit çuňlugy bilen altyn bal ysyny berýär, aýratyn bir waka üçin ajaýyp, ýöne gündelik iş üçin ýeterlik derejede kiçigöwünlidir.Nanunnan Altyn iňňe, nanunnan altynyň has ýokary derejesi, diňe altyn saçlardan örtülen altyn maslahatlardan ybarat.Çaýyň meňzeş tagamy bar, ýöne nanunnan Altyn iňňe has baý goňur budlaryň ýitmegi sebäpli birneme mylaýym we süýji bolýar.

Ajaýyp ýakyn we kanagatlandyryjy “Altyn iňňe” çaýy, näzik we baý.Diňe täze ýaz möwsüminde Simao daglyk ýerlerinde ýüze çykýan uzyn, näzik pyntyklardan ýygnalýar.Bu näzik, bulaşyk budlar hatda altyn, sary reňkde okislenýär we baý hoşboý ysly çuň mämişi çaý demleýär.Bu çaýyň galyň, kremli duýgusy bar, agzy güýçli şokoladyň tagamy we uzak wagtlap dowam edýän baldan soňky tagamy bilen örtýär.

Dörediş usuly

205 gradusa çenli temperaturada 8 unsiýa suwa 3 gram çaý ýapragy goşuldy, 2-3 minut dik we tagamly boluň, tagamlar ýuwaş-ýuwaşdan aýagyň üstünde ösýär, ýapraklar 2-3 diklik hödürlär.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!