• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Asmasmin Gara çaý Tebigy ysly Hytaý çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Asmasmin Gara çaý-4 JPG

Asmasmin gara çaýymyz, Hytaýyň özüne mahsus bolan yaseminiň açyk, güýçli ysy bilen ýapraklary tebigy yslandyrmak üçin arassa ysly yasemin gülleri bilen tutuş ýaprakly gara çaýy goýmak däbinde öndürilýär.Diňe ýokary hilli yasemin ýapraklary gündizine ýygnalýar we doly güllemegine we hoşboý ysynyň açylmagyna ýol bermek üçin bir gije salkyn saklanýar.Greenaşyl çaýlaryň ysy bolan yasemin çaýlarynyň köpüsinden tapawutlylykda, bu garyndy gara çaý bilen ýasalýar we kremli tagamly. Bu ýokary ösen gara çaý, ajaýyp tagam we ys bermek üçin birnäçe günläp yasemin gülleriniň düşeginde tebigy tagamly bolýar.Iň halaýan ysly iýmitiňiz bilen jübütläň. Çaý bazasy, tomusda bolup geçýän iň oňat asmasmin hasyly bilen ýokary hilli Fujian gara ysy.

Düzümi ak yasemin pyntyklary bilen örtülen gara ýapraklar, yaseminiň tagamy we ysy bir käse çaýy dolandyrýar we gara çaýyň baý tagamy bilen çalşylýar, güýçli gara çaýyň bellikleri bilen örän ýakymly ysly, açyk amber reňk berýär.

Hoşboý yasemin, ýabany çaý bilen tebigy gül gülleriniň bu ajaýyp kombinasiýasynda ajy gara çaý bilen duşuşýar.Inçe, ýumşak diýen ýaly gülli ys, gara çaýyň adaty intensiwligini peseldýär, bu ýerde yaseminiň ysy bilen fon ýakymly ysly zatlar üçin göreşýän bir käse öndürýär.Çaýda birneme süýji bar, owadan süýji tagamyň öwezini dolmakdan has köp.

Adam başyna 1 çaý çemçesi çaý ölçäň.Has güýçli dem almak üçin, gazana goşmaça çaý çemçesi goşuň.Suw degişli temperatura ýetensoň, derrew çaý ýapraklarynyň üstüne guýmaly.Çaý çaýyny ýylylygy saklamak üçin ýapyň.Dykgat bilen dik durmak we 5-7 minut guýmak.Çaý dik duransoň, derrew çaýy aýyryň we ýeňil garmaly.

Gara çaý | Fujian lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!