• sahypa_banner

CHANGSHA GOODTEA CO., LTD, esaslandyryjylar tarapyndan Hunan Oba hojalyk uniwersitetinde çaý hünäri yzygiderli öwrenilenden we Hytaýyň esasy çaý eksport kompaniýalarynda onlarça ýyllyk tejribe toplanylandan soň esaslandyryjylar GOODTEA CO-ny döretdiler. indi kompaniýa topary, her bir işgäri, bütin ömrüň gyzyklanmasy we karýerasy hökmünde çaý içýär.

Baş ofisimiz, Hunan welaýatynyň paýtagty Çaňşada, Hytaý çaýlarynyň hiliniň esasy özboluşly ýeri.
Önümlerimiz esasan Europeewropada, Russiýada we GDA-da, Demirgazyk Amerikada, Eastakyn Gündogarda, Afrika bazarlarynda paýlanýar ...
Öňünden bejermek we gaýtadan jerime önümçiligi nanunnan , Hunan , Zhejiang we Fujian welaýatlarynda ýerleşýär plants ösümlikler HACCP , IS09000 tarapyndan tassyklanýar.
Şeýle hem, “Rainforest Alliance & Organic” tarapyndan tassyklanan ýüzlerçe gektardan gowrak çaý bagy bar.
Çaý ussalarymyz, çaý görnüşlerinden köp sanly nusgalary dadyp gören, çaý bedeninden, käse suwunyň reňkinden, çaý ysyndan, dadyp görmekden we çaý ýapraklaryndan dadyp görmek üçin ussatlyk bilen çaý bilimini we tejribesini gazandylar.
Hünärmenler toparymyz, taýýar önümler üçin çaý garyndylaryny ösdürmek we kanagatlandyrmak üçin tejribe we ussatlyga eýe, haýsy paket görnüşinde, şol sanda kagyz gutusy, kagyz halta, halta sumkasy we köp önümler üçin dokalan halta ýa-da piramida çaý haltasy, inedördül çaý halta, tegelek çaý halta, ownuk paketler üçin her dürli guty we gap-gaç, şol bir wagtyň özünde degişli OEM hyzmatyny ederis.
Uzak möhletli we durnukly iş gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin her bir müşderiniň bize gelmegini mähirli garşylaýarys!

DJI_0182

Dogruçyllyk we dogruçyllyk
abraýymyzyň esasy we
uzak ömrümiziň esasyny düzýär

q195

BIZI LA LAB

- Hunan oba hojalyk uniwersitetinde çaý hünäri boýunça dört ýyllyk gurluş.

- Hunan oba hojalyk uniwersitetinde işleýän wagtyňyz iň ýokary çaý ussalary.

- Bazaryň dürli talaplaryny gazanmak üçin global ioraşuly çaý ussalary bilen aragatnaşyk saklap, onlarça ýyllyk bilim we tejribe toplan tejribeli palawlar.

- Her çaýyň obýektiw bahasyna takyk baha bermek üçin çaýlarymyzy gözegçilik we üýtgeýän şertlerden nusga alyp, ýokary hilli gözegçilik amallary.

- Gelip çykyşynda täze ösüşlere ünsli gözegçilik etmek, has ýokary hilli ülňüleri goldamak we bag derejesinde täze hödürlemeleri ösdürmek.

- Pestisidleri, mikroblary, agyr akyllary täzelemek .. iň täze düzgün, her partiýa harytlarynyň satuw bazary bilen ýylsaýyn üýtgäp durmagyny üpjün ediň.

Köpçülikden başlap, aýratynlykda bölek satuw gaplamalaryna çenli birnäçe gaplama wariantlaryny hödürleýäris.

Sargyt amallary

- Derňew alyň.
- Häzirki çaý möwsüminden we bag we ammaryň gabat gelýän hilinden söwda nusgasyny tassyklamak.
- Müşderiniň pestisidlere, agyr metallara, Mikroblara bolan talaplaryny öwrenmek, bahany, gowşuryş wagtyny, töleg şertlerini, şertnama gol çekmegi tassyklaýar.
- uly önümçilikden ozal gözden geçirmek, quygy-ýygydan mikrobiologiki barlaglar, Barlanylan arassalamak we çyzykdan arassalamak ädimi, Allergen bilen işlemek we bölmek prosesi, gaplanan önümleriň hemmesi üçin möhürlenen güýç synagy.
- Uly önümçilik: Laboratoriýa ussalary we zawodyň QA menejeri, uly önümçilikde her 15 minutdan nusga alnan, tassyklanan dolandyryşlara garşy dadylan ähli garylan we gaplanan önümler üçin jogapkärçilik çekýär.Paketden soň QA tarapyndan gol çekildi Her bir partiýa harytlary geljekde laboratoriýada ýazgy hökmünde iberiş nusgasy bilen.
- Müşderilerden alnan ýükler: söwda nusgasyndan düşündirişler, ýük aganisti tassyklanan söwda nusgasy, gaplamak, gowşuryş wagty, hyzmat.Ussatlar gaýtalanýan tertip üçin ýazgyny saklaýarlar.Kepillendirilen gaýtalama tertibi durnukly ýa-da geçmişden has gowy.

q196

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!