• sahypa_banner

Rainagyş tokaý şahadatnamasy

“Rainforest Alliance”, jogapkärçilikli işi täze adaty etmek üçin işewürlik, oba hojalygy we tokaýlaryň çatrygynda işleýän halkara telekeçilik däl guramadyr.Tokaýlary goramak, daýhanlaryň we tokaý jemgyýetleriniň durmuşyny gowulandyrmak, adam hukuklaryny öňe sürmek we howa krizisini gowşatmak we olara uýgunlaşmak üçin bileleşik gurýarys.

q52
q53

SÖESGÜLER: Klimat üýtgemegine garşy iň gowy gorag

Tokaýlar güýçli tebigy howa çözgüdi.Agaçlar ulalansoň uglerod zyňyndylaryny siňdirip, arassa kisloroda öwürýärler.Aslynda, tokaýlary gorap saklamak her ýyl takmynan 7 milliard tonna kömürturşy gazyny kesip biler, bu ýer ýüzündäki her bir awtoulagdan dynmaga deňdir.

q54

Oba garyplygy, goranmak we adam hukuklary

Oba garyplygy, çaga zähmetinden we iş şertleriniň pesliginden başlap, oba hojalygyny giňeltmek üçin tokaý çapylmagyna çenli iň möhüm global kynçylyklarymyzyň köpüsiniň özenidir.Ykdysady umytsyzlyk, global üpjünçilik zynjyrlaryna çuňňur ornaşan bu çylşyrymly meseleleri hasam kynlaşdyrýar.Netijede daşky gurşawyň weýran edilmeginiň we adam azaplarynyň aýylganç aýlawy.

q55

Tokaý, oba hojalygy we howa

Antropogen parnik gazlarynyň zyňyndylarynyň dörtden bir bölegi oba hojalygyndan, tokaý hojalygyndan we beýleki ýer ulanyşlaryndan gelýär, esasy günäkärler tokaýlaryň ýok edilmegi we tokaýlaryň zaýalanmagy, mallar, topragyň erbet dolandyrylmagy we dökün ulanylmagy bilen baglanyşyklydyr.Oba hojalygy, tokaýlaryň 75 göterimini kesýär.

q56

Ynsan hukuklary we durnuklylyk

Oba ilatynyň hukuklaryny öňe sürmek, planetanyň saglygyny gowulaşdyrmak bilen baglanyşyklydyr.Taslamanyň çekilmegi, meselem, howanyň iň möhüm çözgütleriniň biri hökmünde jyns taýdan deňlige salgylanýar we öz işimizde, daýhanlaryň we tokaý jemgyýetleriniň adam hukuklary berjaý edilende öz ýerlerini has gowy dolandyryp biljekdigini gördük.Her kim mertebe, edara we öz ykbalyňy kesgitlemek bilen ýaşamaga we işlemäge mynasypdyr we oba ilatynyň hukuklaryny öňe sürmek durnukly geljegiň açarydyr.

Tehli çaýlarymyz 100% Rainagyş tokaý birleşigi tarapyndan tassyklanan

Rainagyş tokaý bileleşigi, tebigaty goramak we daýhanlaryň we tokaý jemgyýetleriniň durmuşyny gowulandyrmak üçin sosial we bazar güýçlerini ulanyp has durnukly dünýä döredýär.

• Daşky gurşawy dolandyrmak

• Durnukly ekerançylyk we önümçilik amallary

• Işçiler üçin sosial deňlik

• Işçileriň maşgalalary üçin bilim bermek borjy

• Üpjünçilik zynjyryndaky her bir adamyň peýdalanjakdygy baradaky borçnama

• Etiki, laýyk we iýmit howpsuz iş düzgünleri

q57

Gurbaga eýeriň

Men diri Braziliýa Floresta da Tijuca sessiýalary

Rainagyş tokaýy size mätäç


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!