• sahypa_banner

Habarlar

 • Baý Hao inin Zhen

  Baihao Kümüş iňňäniň önümçilik prosesi, gelip çykan ýerine baglylykda önümçilik usuly we hili boýunça birneme üýtgeýär.Galplaşdyrylan kümüş iňňe ilkinji günlerde “Demirgazyk ýoluň kümüş iňňesi” diýlip hem atlandyrylýar.Salkyn, güneşli güni saýlaň, täze iňňe w-da inçe ýaýrady ...
  Koprak oka
 • 2023 Las Wegasda çaý sergisi

  Las Wegasda 2023 çaý sergisine gatnaşanlaryň hemmesine sag bolsun aýdýaryn!Bu çärä berýän goldawyňyza we höwesiňize minnetdar.Garaşylmadyk ýagdaýda ýapylan hem bolsa, wagtyňyzdan lezzet alarsyňyz we ajaýyp çaýlary we önümleri tapyp bilersiňiz diýip umyt edýäris.Sensiz edip bilmezdik ...
  Koprak oka
 • Günbatar köl Longjing Mingqian çaýyny saýlap başlaň.

  Bazar gözleg firmasy Allied Market Research tarapyndan ýaýradylan täze hasabata görä, dünýädäki organiki çaý bazary 2021-nji ýylda 905,4 million ABŞ dollaryna barabar bolar we 2031-nji ýyldan 2031-nji ýyla çenli 10,5% CAGR derejesinde 2031-nji ýyla çenli 2,4 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar.Görnüşi boýunça gök çaý segm ...
  Koprak oka
 • Gök çaý dünýädäki organiki çaý bazarynda agdyklyk edýär we 2031-nji ýyla çenli ösmegine garaşylýar

  Gök çaý dünýädäki organiki çaý bazarynda agdyklyk edýär we 2031-nji ýyla çenli ösmegine garaşylýar

  Bazar gözleg firmasy Allied Market Research tarapyndan ýaýradylan täze hasabata görä, dünýädäki organiki çaý bazary 2021-nji ýylda 905,4 million ABŞ dollaryna barabar bolar we 2031-nji ýyldan 2031-nji ýyla çenli 10,5% CAGR derejesinde 2031-nji ýyla çenli 2,4 milliard dollara ýeter diýlip garaşylýar.Görnüşi boýunça gök çaý segm ...
  Koprak oka
 • Feng Huang Dan Cong

  Feng Huang Dan Cong

  Feng Huang Dan Cong çaýy owadanlygy, reňki, hoşboý ysy we süýji tagamy bilen tanalýar.Owadan görnüşi - göni, ýagly we ýagly görnüşi Aromatiki - owadan we ýokary tebigy gül ysy Jade reňki - ýaşyl imperator we ýaprak bazasynyň gyzyl gyralary bilen ýaşyl garny Süýji tagam ...
  Koprak oka
 • Тем чаа воды для зваривания Канайского бедя

  Тем чаа воды для зваривания Канайского бедя

  1.
  Koprak oka
 • ДВА ТИПА ПУЭРОВ

  ДВА ТИПА ПУЭРОВ

  Шен и Шу пуер - это два разных типа пуер-зяя, отличающихся способом обработки и вкусовыми качествами.Шен пуер - это пуер, который был подвержен натуральному процесс ферментации, дополнительной обработки.Листья собираются, обра консываются и сушатся, затем хранят ...
  Koprak oka
 • “ChangSha GoodTea” dünýä çaý sergisi 2023

  “ChangSha GoodTea” dünýä çaý sergisi 2023

  27-nji martdan 29-njy mart aralygynda ABŞ-nyň Las Wegas şäherinde geçiriljek Bütindünýä çaý sergisinde 2023-nji ýylda geçiriljek Bütindünýä çaý sergisine gatnaşmaga çagyrýarys (Booth No.: 1239).Bu, täze çaý önümlerini öwrenmek, beýleki çaý hünärmenleri bilen aragatnaşyk gurmak we gazanmak üçin ajaýyp mümkinçilikdir ...
  Koprak oka
 • Halkara aýallar güni

  Halkara aýallar güni

  Halkara aýal-gyzlar güni her ýyl 8-nji martda bütin dünýädäki aýallaryň jemgyýetçilik, ykdysady, medeni we syýasy üstünliklerini hatyralamak üçin bellenilýär.Jyns deňsizligi we aýallaryň hukuklary barada düşünjäni artdyrmak üçin bir gün.Halkara aýal üçin tema ...
  Koprak oka
 • Bugly gök çaý

  Bugly gök çaý

  Gök çaýyň buglanmagy, çaý prosesini öldürmek üçin bug ulanmak arkaly alnan taýýar gök çaýy aňladýar.Bugly gök çaý Tang we Song neberelerinde has meşhur bolup, bug usuly budda ýoly bilen Japanaponiýa hem girizilipdir.Bu usul henizem u ...
  Koprak oka
 • Uzyn çaý

  Uzyn çaý

  Uzyn çaý, Camellia sinensis ösümliginiň ýapraklaryndan, budlaryndan we baldaklaryndan taýýarlanan çaýyň bir görnüşidir.Onda dürli tagamlara we taýýarlanyşyna baglylykda näzik we güllerden çylşyrymly we doly bedene çenli üýtgäp bilýän ýeňil tagam bar.Uzyn çaý köplenç ugrukdyrylýar ...
  Koprak oka
 • Gülleýän çaý

  Gülleýän çaý

  Gülleýän çaý ýa-da senet gül çaýy, çeper çaý, ýörite senet çaýy diýlip hem atlandyrylýar, çaý we iýilýän gülleri çig mal hökmünde aňladýar, emele gelende dürli şekilleriň ýüze çykmagy üçin emele gelenden soň, dürli görnüşleriň ýüze çykmagy üçin açylýar. suw dürli ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!