• sahypa_banner

Durnuklylyk

Toparymyz, sarp edijileriň ynanyp biljek, daşky gurşawdan peýdalanjak we gyzyklanýan taraplaryň bil baglap biljek başarnykly Hytaý çaýyny hödürlemäge çalyşýar.

Organiki iýmitler siziň üçin gowumy?

Soňky gözlegler organiki taýdan öndürilen iýmitleriň hakykatdanam siziň üçin has gowudygyny görkezýär!Topragyň we ekosistemalaryň saglygyny goraýan önümçilik ulgamlaryndan gelýän organiki iýmitler bilen, siz we daşky gurşaw üçin dogry zat edýärsiňiz!Diýmek, sintetiki insektisidler, dökünler, antibiotikler, ösüş gormonlary, şöhlelenme we genetiki taýdan üýtgedilen organizmlere (GMO) umuman rugsat berilmeýär ýa-da ulanylmaýar.

“Rainagyş tokaý bileleşigi kepillendirilýär” diýmek näme?

“Rainforest Alliance” möhri adamlar we tebigat üçin köpçülikleýin herekete kömek edýär.Fermerlerden we tokaýlardan başlap, supermarketiň barlagyna çenli jogapkärli saýlawlaryň peýdaly täsirlerini güýçlendirýär we güýçlendirýär.Möhür adamlar we planetanyň has gowy geljegine goşant goşýan önümleri tanamaga we saýlamaga mümkinçilik berýär.

RAINFOREST
ALLIANCE

ORGANIK Çig MATERIALLAR
TERJIME

Hytaýdan dünýä

Satuw ulgamymyz

“Changsha Goodtea CO., LTD” 40-dan gowrak ýurda paýlap we eksport edip, bütin dünýäde bar.

gg1

WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!