• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Çaý kerpiçleri gysylan gara çaý torty

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çaý kerpiçleri, belki-de, dünýäde gaýtadan işlenen çaýyň iň görnükli görnüşlerinden biridir.Kerpiçiň gelip çykyşy gadymy Uzak Gündogaryň 9-njy asyrda we töwereginde ýakymly ysly söwda ýollaryndan gözbaş alýar.Söwdagärler we kerwen çopanlary bar zatlaryny düýe ýa-da at bilen daşaýardylar, şonuň üçin ähli harytlar mümkin boldugyça az ýer tutmak üçin dizaýn edilmelidi.Önümlerini eksport etmek isleýän çaý öndürijileri gaýtadan işlenen çaý ýapraklaryny sapak we çaý tozany bilen garyşdyryp, soňra görnüşlere gysyp, güne guratmak usulyny oýlap tapdylar.Asyrlar boýy söwdada çaý kerpiçleri şeýle meşhur boldy welin, XIX we hatda 20-nji asyryň başynda kerpiçden döwülen bölekler Tibetde, Mongoliýada, Sibirde we Demirgazyk Hytaýda walýuta hökmünde ulanyldy.

Çaý kerpiçleri, çaý tortlary ýa-da çaý bölekleri diýilýän gysylan çaý, görnüşine we ululygyna görä çaý çeňňekleri, galyplara gaplanan we basylan doly ýa-da inçejik gara çaý, gök çaý ýa-da fermentlenen çaý ýapraklarydyr. blok görnüşinde.Bu Ming neberesinden ozal gadymy Hytaýda iň köp öndürilen we ulanylýan çaý görnüşi bolupdyr.Çaý kerpiçleri çaý ýaly içgilere ýasalyp ýa-da iýmit hökmünde iýilip bilner we geçmişde walýuta görnüşinde hem ulanylyp bilner.

Çaý tortlaryna köplenç çaý ýa-da başga bir içgi hökmünde iýýän tortlaryňyz ýaly düşünilmeýär.Şeýle-de bolsa, belli bir ysly we tagamly tortuň berk görnüşini göz öňünde tutup, çaý tortlary gysylan çaý ýapraklarydyr.

Bular Hytaýyň we Japanaponiýanyň käbir sebitlerinde çaý ýapraklaryndan has meşhurdyr.Geliň, olaryň nämedigini we nädip ýasalandygyny jikme-jik öwreneliň.

Gysylan çaý tortyna düşünmek:

Çaý tortlary indi öňkülerinden has az duş gelýär.Ming neberesinden ozal gadymy hytaýlylar adatça çaýlary üçin çaý tortlaryna ýüz tutupdyrlar.Çaý tortuny iýmegiň köp usuly bar, olaryň arasynda iň köp ýaýranlary suwuk çaý we içgiler görnüşinde.Şeýle-de bolsa, ony nepislik ýa-da nahar ýa-da gapdal nahary hökmünde göni iýip bolýar.Gadymy döwürlerde çaý tortlary walýuta görnüşinde-de ulanylypdyr.Tortuň ululygyna baglylykda, ol uzak wagtlap dowam edip biler, sebäbi derrew, lezzetli içgä öwürmek üçin diňe bir kiçijik bölek gerek.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!