• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Nanunnan Dianhong Gara çaý CTC boş ýaprak

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gara çaý CTC # 1

Gara CTC # 1-2 JPG

Gara çaý CTC # 2

Gara CTC # 2-1 JPG

Gara çaý CTC # 3

Gara CTC # 3-1 JPG

Gara çaý CTC # 4

Gara CTC # 4-1 JPG

CTC çaýy aslynda gara çaýy gaýtadan işlemegiň usulyna degişlidir.Gara çaý ýapraklarynyň silindr görnüşli rulonlaryň üstünden geçýän "ezmek, ýyrtmak, egrelmek" (we käwagt "kesmek, ýyrtmak, egrelmek" diýilýär) bilen atlandyrylýar.Roliklerde ýapraklary döwýän, ýyrtýan we bükýän ýüzlerçe ýiti diş bar.Rolikler çaýdan ýasalan ownuk, gaty bölejikleri öndürýär.Bu CTC usuly, çaý ýapraklary diňe zolaklara aýlanýan adaty çaý önümçiliginden tapawutlanýar.Bu usul bilen taýýarlanan çaýa CTC çaýy (käwagt mamri çaýy diýilýär) diýilýär.Taýýar önüm, çaý haltalary üçin oňaýly çaýyň netijesini berýär, güýçli tagamly we çalt guýulýar.

Umuman alanyňda, CTC has güýçlenýär we ajy bolmaga meýilli, prawoslaw çaýlary has ýokary hilli, ajy bolmagy ähtimal däl we CTC çaýlaryndan has inçe we köp gatlakly tagamlary öz içine alýar.

Prawoslaw çaýlar, adatça, tutuş ýapraklary almak üçin el bilen ýygnalýar we gaýtadan işlenýär-çaý gyrymsy uçlaryndan ownuk, ýaş çaý ýapraklary-ýöne maşyn bilen ýygnalyp we gaýtadan işlenip bilner.Masala Çaýyny (ýakymly çaý) taýýarlamagy meýilleşdirýän bolsaňyz, hökman CTC çaýyndan başlaň.Şeýle-de bolsa, gara çaýyňyzy göni ýa-da diňe süýjüdiriji ýa-da limon bilen içseňiz, prawoslaw çaýyndan başlaň.

Esasan, CTC maşyn bilen işlenýär we doly okislenýär (gara) çaý.CTC çaýy prawoslaw çaýyndan has arzan we pes hilli bolýar.CTC çaýlary, ilkinji döwürde birden köp plantasiýadan ýygnan çaý ýapraklarynyň garyndysy bolýarýuwmak"(hasyl).Bu olaryň tagamyny bir topardan beýlekisine ýeterlik derejede laýyk edýär.Şeýle-de bolsa, prosesiň başynda çaý gowy hilli bolsa, prosesiň ahyrynda CTC çaýy gowy hilli bolar.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!