• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Nanunnan gara çaý Dianhong çaýy ýaprakly ýaprak

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl we Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dian Hong # 1

Dian Hong # 1-1 JPG

Dian Hong # 2

Dian Hong # 2-1 JPG

Dian Hong # 1

Dian Hong # 3-1 JPG

Dian Hong # 2

Dian Hong # 4-1 JPG

Organiki Dian Hong

Dian Hong # 5-1 JPG

Dianhong çaýy, dürli çaý garyndylarynda ulanylýan we Hytaýyň nanunnan welaýatynda ösdürilip ýetişdirilýän, ýokary derejeli, gurply hytaý gara çaýynyň bir görnüşidir.Dianhong bilen beýleki hytaý gara çaýlarynyň arasyndaky esasy tapawut, guradylan çaýda bar bolan inçe ýaprak budlarynyň ýa-da "altyn maslahatlaryň" mukdarydyr.Dianhong çaýy süýji, mylaýym hoşboý ysly we özüne çekiji bolmadyk bürünç altyn mämişi reňkli dem alýar.Dianhongyň arzan görnüşleri gaty ajy bolup bilýän goýy goňur demi öndürýär.

Han dinastiýasyndan ozal nanunnanda ösdürilip ýetişdirilen çaýlar (miladydan öňki 206-njy ýyl - 220-nji ýyl) häzirki zaman pu'er çaýyna meňzeş gysylan görnüşde öndürilýärdi.Dian hong 20-nji asyryň başynda önümçilige başlan nanunnandan has täze önüm.Diān (滇) sözi nanunnan sebitiniň gysga ady, hóng (紅) "gyzyl (çaý)" manysyny berýär;ýaly, bu çaýlara käwagt Hytaýda öndürilen has gowy gara çaý görnüşleriniň nanunnan gyzyl ýa-da nanunnan gara diýilýär, Dianhong iň arzan bahadyr.

Dianhong Altyn-yň beýleki tapawutly häsiýeti, adaty gara çaýyň bazasy bolan täze, gülli ysy.Bu dianhong her hili pikir edip boljak derejede ajaýyp.Onda baý tagam, ajaýyp miweli hoşboý ys we dowamly mylaýym tagam bar.Leavesapraklary gaty ýakymly gurluşa eýe.Aslynda, çaý gaty täze bolanda - öndürilenden birnäçe hepde soň we möhürlenen gapda saklananda - oňa degmek, pişigi urmak ýaly gyzykly bolar, bularyň hemmesi egrilen ýapraklarynyň inçe mahmal örtügi sebäpli.

Miwe we hozuň bellikleri bolan mämişi-bürünç infuziýasy, karamelizirlenen şeker süýjüligi bilen doldurylan baý tagam döretmek üçin, molýusyň, kakao gatlaklarynyň, hoşboý ysly ýerleriň we topraklaryň yşaratlary bilen hoşboý ysly.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!