• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Lapsang Souchong Zheng Shan Sýao Zhong

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lapsang Souchong # 1

Lapsang Souchong # 1-4 JPG

Lapsang Souchong # 2

Lapsang Souchong # 2-4 JPG

Çilim çeken Lapsang Souchong

Çilim çekilen Lapsang Souchong-4 JPG

Lapsang souchong, Camellia sinensis ýapraklaryndan ybarat gara çaý, çig otuň üstünde tüsse guradylan.Bu çilim, gaýtadan işlenilende çig ýapraklaryň sowuk tüssesi ýa-da ozal gaýtadan işlenen (guradylan we okislenen) ýapraklaryň gyzgyn tüssesi hökmünde amala aşyrylýar.Tüsse ysynyň intensiwligi ýapraklary ýylylyk we tüsse çeşmesinden has ýakyn ýa-da has uzakda (ýa-da has ýokary ýa-da aşaky) kesgitlemek ýa-da prosesiň dowamlylygyny üýtgetmek arkaly üýtgäp biler.Lapsang souchongyň tagamy we ysy, agaç tüssesi, sosna rezini, kakadylan paprika we guradylan longan ýaly empireumatiki bellikleri öz içine alýar;süýt bilen garylyp bilner, ýöne ajy däl we adatça şeker bilen ýakymly däl.Çaý Hytaýyň Fujian welaýatynyň Wuyi daglaryndan gelip çykýar we Wuyi çaýy (ýa-da bohea) hasaplanýar.Şeýle hem Taýwanda (Formosa) öndürilýär.Oňa kakadylan çaý, Çeng Şan Sýao Zhong, tüsse souchong, tarry lapsang souchong we lapsang souchong krokodil diýilýär.Çaý ýapragyny bahalandyrmak ulgamy belli bir ýaprak ýagdaýyna degişlilikde souchong adalgasyny kabul eden hem bolsa, lapsang souchong Camellia sinensis ösümliginiň islendik ýapragy bilen ýasalyp bilner, ýöne aşaky ýapraklaryň has uly we tagamly däl bolmagy adaty däl bolsa-da; çilim çekmek aşaky tagam profiliniň öwezini dolýar we ýokary ýapraklary ýakymsyz ýa-da tegmilsiz çaýlarda ulanmak üçin has gymmatlydyr.Lapsang souchong çaý hökmünde sarp etmekden başga-da, çorbalar, stewler we souslar üçin ätiýaçda ýa-da başga bir ysly ýa-da tagamly görnüşde ulanylýar.
Gury ýapraklaryň ysy, doňuz etini ýada salýan güýçli empireumatik bellikler bilen häsiýetlendirilýär, likýor bolsa uzak wagtlap tüsse tagamy bilen tanalýar.“Lapsang souchong” bilen baglanyşykly beýleki tagamlara agaç tüssesi, sosna rezini, kakadylan paprika, guradylan longan we torf viski degişlidir.Beýleki gara çaý bilen gelip bilýän ajy ýetmezçilik edýär, şonuň üçin lapsang souchong şeker ýa-da bal bilen süýjülmeýär we güýçli demläp bolýar.Süýt bilen ýa-da bolmazdan taýýarlanyp boljak doly bedenli çaý.

Gara çaý | Fujian lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!