• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Tagamly çaý süýdüniň uzynlygy Hytaý çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Süýt Oolong # 1

Süýtli Oolong # 1-5 JPG

Süýt Oolong # 2

Süýtli Oolong # 2-5 JPG

Süýt Oolong # 3

Süýtli Oolong # 3-5 JPG

Süýt Oolong çaýyň täze görnüşidir.Wu Zhenduo tarapyndan Taýwan çaýynyň atasy hökmünde tanalýan 80-nji ýyllarda işlenip düzüldi.Çaýyň adyna Altyn Daýlyly terjime edilýän enesiniň adyndan Jin Suan dakdy.Günbatar çaý içýänleriň arasynda meşhurlyk gazanyp başlandan soň, çaý alternatiw Süýt Oolong adyny aldy.Iki at hem gülli we kremli bellikleri bolany üçin ony gowy suratlandyrýar.Süýt oolong ilkinji gezek 1980-nji ýyllarda Taýwanda döredilip, tiz wagtda dünýäde halaýan adama öwrüldi.

Süýdüň uzynlygyny gaýtadan işlemek, guramak, okislenmek, bükmek we gowurmak ýaly çaý taýýarlamagyň adaty ädimlerini öz içine alýar.Ony beýleki uzynlyklardan tapawutlandyrýan faktorlar beýikligiň, temperaturanyň we çyglylygyň deňagramlylygydyr.Süýt uzynlygy, has ýokary belentlikde ösdürilip ýetişdirilýär, bu çaý ösümliklerindäki himiki birleşmelere täsir edýär.Çaý ýapraklary alnandan soň, bir gije salkyn, ýöne çygly otagda guradylýar.Bu hoşboý ysyň gulpuny açýar we ýapraklarda kremli tagam saklaýar.

El bilen işlenip taýýarlanylýan bu ajaýyp ýaşyl uzynlyk Hytaýyň Fujian daglarynda beýikdir.“Süýtli” tagamy we ýüpek gurluşy bilen meşhur bolan, gaty ýaprakly ýapraklarda süýji krem ​​we ananasyň ýakymly ysy bar.Tagam ýeňil, orkide bellikler bilen tekiz.Birnäçe infuziýa üçin ajaýyp.

Uzyn çaýlaryň köpüsi ýaly, süýt oolongynda bal bellikleri bolan gül ysy bar.Naturalöne tebigy kremli tagam ony beýleki uzyn görnüşlerden tapawutlandyrýar.Dogry demlenende, beýleki çaýlardan tapawutlylykda ýüpek ýylmanak agzy bar.Her bir siňek, batareýa konditer önümlerini we süýji saklaýjyny ýada salýar.

Oolong çaýyny dikmek aňsat.Süýji, süzülen suwy gaýnap gaýnadyň.Soňra çaýyň üstüne 6 oz suw guýuň we 3-5 minut dikläň (çaý haltalaryny ulanýan bolsaňyz) ýa-da 5-7 minut (doly ýaprak ulanýan bolsaňyz).

Uzyn çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!