• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Dianhong Gara çaý nanunnan altyn ýüpek Jinsi

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Altyn ýüpek gara çaý-3 JPG

Dianhong altyn ýüpek, nanunnan welaýatynda doglan hytaý gara çaýy.Guradylan çaýda bar bolan ýaprak uçlarynda köp sanly inçe altyn saçlar sebäpli berilýän at.Nanunnanda çaý plantasiýalarynyň deňiz derejesi ortaça 1000 metrden ýokary.Howa ýylyň dowamynda yssy, 22c töweregi.Teaer çaýyň ösmegi üçin amatly şertler bilen bereketlidir.Jin Si Dian Hong nanunnan welaýatyndan doly, baý gara çaý.Tagamy şol bir wagtyň özünde ýabany, burçly, ýöne süýji we gülli.Ajy derejesi pes we temmäkini ýatladyp biler.

Miladydan öňki üçünji asyrda nanunnanyň merkezi meýdany, häzirki Kunming (uly şäher) ady bilen tanalýardy'Dian'.Dian Hong ady "nanunnan gara çaý" diýmegi aňladýar.Köplenç nanunnan gara çaýlara Dian Hong çaýlary diýilýär.Nanunnan gara çaýlar tagamy we daşky görnüşi bilen tapawutlanýar.Käbir synplarda has köp altyn pyntyklar we gaty ýakymly we ýumşak ys bar.Beýlekiler bolsa açyk, göteriji we birneme ýiti bolan goýy, goňur demi ýasaýarlar.Bu çaýa süýt goşup bilersiňiz (süýdüň deňagramlylygy üçin ýeterlik gysgançlyk almak üçin has köp wagt gerek).

Nanunnan jinsi gara çaýyň ajaýyp tagam aýratynlyklaryna, gara çaý, adatça gara çaý bilen baglanyşykly islenýän saglyk täsirlerini goşýar.Bularyň arasynda fiziki we akyl ukybynyň ýokarlanmagy, ýokary gan basyşynyň we holesteriniň derejesiniň peselmegi, umumy aýlanyşygy höweslendirmek we horlanmak goldawy bar.Gara çaýyň düzümindäki taniniň köp bolmagy, aşgazan we beýleki aşgazan-içege kesellerinde bejeriş täsirleri üçin jogapkärdir.Mundan başga-da, gara çaý uzyn dişleriň saglygyny we ömrüni öňe sürýän tebigy ftoridlere baýdyr.

Dörediş usuly

100ml suw üçin 2-3 gram çaý ýapragyny dozalamagy maslahat berýäris, ilki bilen gazanyň içindäki çaý ýapraklarynyň üstüne gaýnag suw guýuň, soňam ilkinji dik, ikinji sekuntdan soň, ýakymly ilkinji infuziýa üçin 3-5 minut dik durmagy maslahat berýäris. , 5 minutlyk infuziýa henizem doly tagam bilen sylaglar.

Gara çaý un ​​nanunnan lete Doly fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!