• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Lamokançlyk ösümlik çaýy hrizantemi Uly gül

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Gül
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hrizantema-5 JPG

Hrizantema çaýy, gündogar we günorta-gündogar Aziýada iň meşhur bolan hrizantem morifolium ýa-da hrizantema görkezijisiniň görnüşleriniň hrizantema güllerinden ýasalan gül esasly infuzion içgidir.Miladydan öňki 1500-nji ýylda Hytaýda ilkinji gezek ösümlik hökmünde ösdürilip ýetişdirilen Hrizantema, aýdym dinastiýasy döwründe çaý hökmünde meşhur bolupdyr.Hytaý däp-dessuryna görä, bir küýze hrizantema çaýy içilenden soň, gazanyň güllerine gyzgyn suw goşulýar (biraz az güýçli çaý öndürýär);bu proses köplenç birnäçe gezek gaýtalanýar.

Çaýy taýýarlamak üçin hrizantema gülleri (köplenç guradylan) çaý çaýynda, käsede ýa-da stakanda gyzgyn suwa (gaýnandan sowandan soň 90-dan 95 dereje Selsiýa) guýulýar;köplenç gaýa şeker ýa-da gamyş şekeri hem goşulýar.Alnan içgi aç-açan bolup, gül ysy bilen açykdan açyk sary reňkde bolýar.

Adatça öýde taýýarlanylsa-da, hrizantema çaýy Aziýanyň restoranlarynyň köpüsinde (esasanam hytaýlylar), we Aziýanyň dürli we azyk dükanlarynda konserwirlenen ýa-da gaplanan görnüşde, gül ýa-da çaý çaýy görnüşinde satylýar.Hrizantem çaýynyň şireli gutulary satylyp bilner.

Hrizantem çaýynyň saglyga köp peýdasy bar diýilýär we howanyň aşagyndaky duýgy hökman ilkinji wariant boldy.Adamlara çişmegi azaltmaga, A we C witaminleriniň gowy çeşmesi bolup, gan basyşyny we holesterini peseltmäge kömek edip biler.

Hususan-da, gün-günden başdan geçirmeli adaty keselleriň köpüsinde çişme, ownuk gahar-gazapdan başlap, doly şertlere çenli günäkärdir.

Hytaýda hrizantema çaýy, sowatmak we köşeşdiriji täsiri üçin ajaýyp saglyk içgisi hökmünde kabul edilýär, hatda dürli gatlaklardan bolan adamlary günüň dowamynda termosdan doly tapyp bilýärler.Whiteaş ak ýaka işçileriniň stollarynda, taksi sürüjiňiziň awtoulagynyň gapdalynda we köçedäki garry eneler tarapyndan uly termozlary görersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!