• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Mämişi gül suwsuzlandyrylan lili ösümlik çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Gül
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lili-5 JPG

Lili gül çaýy öýkeniň nemlenmegine we üsgülewigi, ýüregiň arassa yssysyny we ruhy köşeşdirmäge kömek edýär.Lili gül çaýy derini berkitip, ýyrtyklary azaldyp biler.Gözellik önümleriniň köpüsi guradylan Lili öz düzümleriniň biri hökmünde ulanýar.Lili gül çaýy bedeniň ýylylygyny arassalamakda-da täsirli.Mämişi liliýalar ukusyzlygyň we köp arzuwlar bilen rahat dynç almagyň adaty bejergisi.Infuziýa nerw ulgamyny köşeşdirýär we stresli ýagdaýlarda ýürek urmasyny kadalaşdyrýar.Bu çaý minerallara, antioksidantlara, witaminlere baý we suwuklygyň saklanmagyny azaldýar.

Lili gül çaýy derini berkitýär we ajallaryň görünmegini azaldýar.Şeýle hem, saglygyňyza we saglygyňyza bedeniň ýylylygyny peseltmäge, üsgülewigi azaltmaga, ýüregiň arassa yssysyny we ruhy köşeşdirmäge uly goşant goşýar.Lili gül çaýy, özüne çekiji görnüşi sebäpli gülleýän çaýlaryň meşhur düzümi, gül tagamy üçin gara çaýlar bilen garyşmak üçin hem amatlydyr.

Guradylan lili gülüniň hytaý ady Bai He Hua bolup, sözüň doly manysynda ýüz ýygnak gülüni aňladýar, guradylan lili gül lili gülüniň lampalaryndan ýasalýar, üsgülewükden we çişikden dynmakda örän täsirli.Yalpak ýapraklaryndan has täsirli.

Bir käse çaý taýýarlamak üçin, bir käse gaýnag suwa 3 lampa goşup, 2 minut töweregi wagt goýuň.Günde bir käse üsgülewigiň öňüni almaga kömek eder.

Bir gazana demlemek boýunça gollanma: Çaý käsesini we çaý çaýyny gyzgyn suw bilen ýuwuň.Çaýhanany her 225ml suw üçin 2 gram (1-2 çaý çemçesi) çaý ýapragy bilen dolduryň.90-da gyzgyn suwa guýuň°c (194)°F) 95-e çenli°c (203)°F) birinji we ikinji demlemek üçin 2-3 minut.Soňky demlemek üçin dik wagty we temperaturany kem-kemden ýokarlandyryň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!