• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Çig nanunnan Puerh Şeng Puerh çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şeng Puerh çaýy # 1

Şeng- (Çig) -Puerh-Çaý- # 1-5

Şeng Puerh çaýy # 2

Şeng- (Çig) -Puerh-Çaý- # 2-4

 

 

"Çig çaý" ýa-da "çig puerh" diýilýän zat, adaty pu-erh çaýy diýlip hem atlandyrylýan adaty tebigy sarymsakly çaýy aňladýar, hil aýratynlyklary süýji, ýylmanak, ýumşak, galyň we garry ys emele gelýär. has uzak saklamagy talap edýär."Çig Pu-erh çaýy, esasan, nanunnanyň iri ýaprakly görnüşleriniň gün-gök maocanyň çig malyny göni saklamak ýa-da buglamak arkaly öndürilýär.

Puerh çaýy, ýaşy bilen güýçlenmek we hoşboý ys almak häsiýeti sebäpli "içip bolýan gadymy çaý" diýilýär.Birneme garrandan soň, tortuň üstki reňki ýaşyl-goňur reňke öwrülýär we ysy, tagamy we gurluşy hasam güýçlenýär, netijede umumy öndürijilik we has ýakymly bolýar.

Aslynda, Pu'er çaýyny demlemek üçin arassa suw, mineral suw we ş.m. ýaly ýumşak suw saýlamaly, agyz suwunyň standartlaryna laýyk gelýän kran suwy hem bar.Locallyerli dag çeşmesiniň suwuny tapyp bilseňiz, hasam gowy.Gowy dag çeşmesi suwy "aýdyň, ýeňil, süýji, janly, arassa we arassa" alty elemente laýyk gelmelidir, düşnükli we aýdyň, ýagtylyk suwuň üstki dartyşlygy, süýji süýji we lezzetli, janly janly suw we durgun suw däl, arassa arassa we hapalanmaz, arassa sowuk we arassa.Suwuň temperaturasy çaý çorbasynyň ysyna we tagamyna uly täsir edýär we pu-erh çaýyny 100 ℃ gaýnag suw bilen demlemeli.

Çaýyň mukdaryny şahsy tagamy bilen kesgitläp bolýar, adatça 3-5 gram çaý ýapragy, 150 ml suw laýyk, çaýyň suwa bolan gatnaşygy 1:50 bilen 1:30 arasynda.

Çaýyň ysyny has arassa etmek üçin ilkinji demlenen gaýnag suwuň derrew dökülýän çaýyny ýuwmaly, çaýy 1-2 gezek ýuwup bolýar, tizlik çalt bolmaly, beýle bolmaz ýaly çaý çorbasynyň tagamyna täsir edýär.Resmi demlenende, çaý çorbasyny takmynan 1 minutda adalatly käse guýup bolýar we ýapragyň düýbi demlemegini dowam etdirýär.Piwo önümleriniň sanynyň köpelmegi bilen demlemegiň wagty ýuwaş-ýuwaşdan 1 minutdan birnäçe minuta çenli uzaldylyp bilner, şonuň üçin demlenen çaý çorbasy hasam köp bolar.

Puerh çaýy un nanunnan ferment Fermentasiýadan soň | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!