• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Miýozotis gül çaýy meni ýatdan çykar

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Gül
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Meni ýatdan çykar-5 JPG

Miýosotis gül çaýyna, dürli çeşmeleriň dürli usullar bilen aýdýan, ýöne hemmesiniň umumy mowzugy bolan köne rowaýat sebäpli “meni ýatdan çykarma” diýilýär.Hekaýada bir rysar we söýgüsi derýanyň kenaryndan ýöräp barýardy.Ol oňa birnäçe gül saýlady, ýöne ýaraglary şeýle bir agyrdy welin, egilip, derýa gaçdy.Suw bilen süpürilip barýarka, güllerini ýakyn adamyna atdy we “Meni ýatdan çykarma!” Diýip gygyrdy.Hut şu düşnüksiz hekaýa sebäpli miýozotis köplenç meni unutma meni ýatdan çykarma diýilýär.

Şeýle hem takwa rowaýatda Mesih Çaganyň bir gün Merýemiň gujagynda oturandygy we geljekki nesilleriň görmegini isleýändigi aýdylýar.Gözlerine degdi-de, elini ýere silkdi we gök ýatdan çykarýanlar peýda boldy, şonuň üçin meni ýatdan çykarma.

Gül däl meni unutma çaýy, ýumşak we otly tagamly kofeinsiz çaýdyr.Bloodokary gan basyşyny peseltmäge, nerwleri köşeşdirmäge we rahat uky ösdürmäge kömek etmek bilen ajaýyp açyk gyrmyzy gülleri bilen tanalýar.Şeýle hem saçyň we deriniň saglygyny ýokarlandyrýar.

Miýosot gül çaýy derini iýmitlendirýär, ajallaryň we gara tegmilleriň öňüni alýar.Şeýle hem iýmit siňdirişini güýçlendirýär we ajaýyp çaý edýär.Özboluşly çaý garyndysy üçin gök çaýlar we beýleki gül çaýlary bilen garmaly.

Ildumşak we otly tagamly tagamy bar.Ajaýyp açyk gyrmyzy gülleri bilen tanalýan bu çaý, ýokary gan basyşyny peseltmek, nerwleri köşeşdirmek we rahat uky ösdürmek ýaly köp saglyga peýdalydyr.Deriňizi owadanlamak we ýagyň ýitmegine kömek etmek üçin hem täsirli.Bu çaýyň tagamyny ýokarlandyrmak üçin gül baldagy, stewiýa ýapragy ýa-da bal bilen garylyp bilner.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!