• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý Oolong Mi Lan Sýan Dan Kong

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Milanxiang Dancong-5 JPG

Milan Sýan, Finiks daglaryndan Dan Kong Oolong (Fenghuang şan).Göçme manyda Bal-orkide hoşboý ys hökmünde terjime edilýär we çaýyň häsiýetini suratlandyrýar.Mi Lan Sýan Dan Cong adatdan daşary miweli ysy we orkide ýakymly ysy bilen häsiýetlendirilýär.Bu Dan Cong Oolong, Şui Sýanyň kiçi görnüşidir we ýerine monjuklara togalanyp, diňe azajyk egrelendir.'Dancong, her dikligiň üstünde üýtgäp, aýagyň üstünde birnäçe sagatlap durýan özüne çekiji, çuňňur ysly çaý.Fenghuang Dancong-ny dogry demlemek, beýleki çaýlara garanyňda has köp ideg talap edýär, ýöne artykmaç üns berilmeli.Milan Sýan iňlis dilinde 'Bal orkide' terjime edýär we bu çaýyň ady gowy atlandyrylýar.

Arkaýyn ýylylyk täsiri bolan gülli çaý.Onuň ysy kakao, gowrulan hoz we papaýanyň gyzykly garyndysy bolsa-da, esasy tagam profilinde bal we sitrus bellikleri agdyklyk edýär.Uzyn tagam, ýarym sagatlap agzynda galan süýji, birneme yasemine meňzeýär.

Meşhur feniks oolonglary ýakymly ysy we uzak wagtlap dowam edýän, tegelek, kremli tagamy bilen meşhurdyr.

Dansong sözi aslynda bir agaçdan alnan feniks çaýlaryny aňladýardy.Soňky döwürde ähli Feniks dagynyň uzynlygy üçin umumy adalga öwrüldi.Dansonglaryň ady, bu ýagdaýda bolşy ýaly, köplenç belli bir ysy aňladýar.

Gong fu çeşmesiniň suwy ýa-da süzülen suw bilen demlemek maslahat berilýär.Dan Congs has gury ýaprak, gysga dik we az suw bilen iň gowy dem alýar.7gr gury ýapragy 140ml standart gaiwanyňyza ýerleşdiriň.Leavesapraklary diňe gaýnap duran gyzgyn suw bilen ýapyň.Olary diňe suw howdanyna guýup, 1-2 sekunt dik.Esasy zat, demläp başlamazdan ozal amatly temperatura sowatmakdyr.Her dik bilen wagt kem-kemden artdyryň.Leavesapraklar saklanýança gaýtalaň.

Oolong çaý ang Guangdong welaýaty | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!