• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Saglyk üçin peýdasy Çaý Gaba Oolong çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaba Oolong-5 JPG

GABA oolong, adatça “oksidlenme” döwründe azot bilen ýuwulýan ýörite gaýtadan işlenen çaýdyr.Bu, merkezi nerw ulgamymyzyň esasy inhibitory neýrotransmitteri bolan çaý ýapraklarynda GABA (Gamma Aminobutirik kislotasy) döredýär.GABA oolong nerwleri köşeşdirýär we köp sanly lukmançylyk peýdasyna eýe diýilýär.

Bu çaýyň nerw ulgamyna köşeşdiriji täsiri bilen tanalýan Gamma-Aminobutirik kislotasynyň (GABA) köp mukdary bar.Çaý ösümlikleri, esasanam glutamik kislotada ýokary ýaprak öndürýär.Almazdan iki hepde öň, GABA uzyn ýapraklary bölekleýin kölegelenýär, bu bolsa bu maddanyň önümçiliginiň ýokarlanmagyna sebäp bolýar.Önümçiligiň okislenme tapgyrynda ähli kislorod azot gazy bilen çalşylýar, onuň bolmagy glutamik kislotanyň Gamma-Aminobutirik kislotasyna öwrülmegine sebäp bolýar.

Goşmaça GABA mazmuny goşmaça köşeşdiriji täsir edip biler we bu çaýlary içmek stres, alada, depressiýa we uky bozulmalaryna kömek edip biler.Çaýyň bu görnüşini ýasamagyň ylmy taýdan alnan prosesi, elbetde, ony adaty öndürilen görnüşlerden tapawutlandyrýan bolsa-da, biz bu batyrgaý saglyk talaplaryny duz dänesi bilen kabul edýäris.

Geçmişde GABA oolong hakda bize köp gezek habar berildi.Healthöne saglyk üçin peýdasy sebäpli çaý saýlamaýarys, ýakymly tagamly çaýlary saýlaýarys!GABA-nyň bu stili hakykatdanam ýakymly.Karamel we bişen miwe bellikleri bilen çuň mämişi / gyzyl çorbany düzýän gyzyl suw uzynlygy ýaly has gara işlenýär.Hoşboý ys banan çipleriniň krahmal süýjüligi bilen ösümlikdir, malt dokalan likýor bilen tagam belliklerinde agdyklyk edýär.

Bu doly karamel süýjüligi bilen gaty, baý GABA çaýy.Irki infuziýalarda gyzyl miweleriň ilkinji bellikleri, has guradylan miwelere, injirlere we kişmişlere, hytaý ösümlikleriniň ysyny görkezýän ýaly, soňraky infuziýalarda ýakymly ys.Likor çorbaly, gönümel we köp süýji bilen kanagatlandyryjy.

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!