• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Gülleýän çaý güýz suwy romantik adam

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gülleýän çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýz suwy romantik adam

Güýz suwy romantik adam

Güýz suwy romantik adamda ulanylýan çaý ýapraklary, Fudingiň ajaýyp çaý plantasiýalarynda ösdürilip ýetişdirilen mao Feng ýaşyl ýapraklarydyr.Bütin dünýäde çaý söýüjileriň arasynda meşhur bolan Fujian welaýatynda ýerleşýän çaý ýapraklary her ýyl 1840 sagat güneşli we ortaça temperaturasy 18,5 gradus Selsiýada ösdürilýär.Bu ösýän şertler, tagamyna we saglyga peýdasyna baý ýaşyl WellTea-nyň bu aýratyn görnüşini döretmäge kömek edýär.

Hasyl ýygnalandan soň mao Feng gök çaý ýapraklary lili we yasemin güllerine örtülendir we soňra ussat çaý ussalary tarapyndan eli bilen tikilýär.Bu, gaýnag suwa goşulan we öz-özünden açylýan kiçijik bud ýaly paketleri döredýär, bu hoşboý ysly we serginlediji WellTea-nyň dem almagyna garaşýan wagtyňyz hezil etmek üçin ajaýyp suwasty buket döretmek üçin.

Güýz ýylyň iň halaýan wagty bolsa, bu siziň üçin ajaýyp çaýdyr.Budda gaýnadylan suw çaýyna goşulandan soň, güýz reňklerine we reňklerine baý displeý döretmek üçin liliýanyň, yaseminiň we gök çaý ýapraklarynyň ýapraklaryny boşadýar.

Bu ajaýyp displeýiň şaýady bolmak üçin, güýz söýgüli gül çaýyndan ähli şöhratynda lezzet almak üçin uly açyk aýna çaýdan bolmagy maslahat berilýär.
Dörediş: Elmydama täze gaýnadylan suw ulanyň.Tagamy ulanylýan çaýyň mukdaryna we näçe wagt saklanýandygyna baglylykda üýtgeýär.Uzyn = güýçli.Gaty uzak goýulsa, çaý hem ajy bolup biler.Ajaýyp aýna çaýdan, küýzeden ýa-da käseden 90C suw bilen demlemegi maslahat berýäris.Iň oňat netije üçin birnäçe minutlap ýapyň we ýuwaş-ýuwaşdan açyň!Bulara birnäçe gezek guýup bolýar we gaty tekiz we tagamly.Olaryň hersi öz düzümine görä dürli tagamly!

Infuziýa 1
Çyg ýapragy 2
Gury ýaprak

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!