• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Baý Mu Dan Ak Peony

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ak çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Baý Mu Dan Ak Peony # 1

Ak-Peony- # 1-5

Baý Mu Dan Ak Peony # 2

Ak-Peony- # 2-5

Baý Mu Dan Ak Peony # 3

Ak-Peony- # 3-6

Ak Peony ak çaýyň bir görnüşi we ak çaýyň ýokary hilli kategoriýasy bolan ýumşak fermentlenen çaýdyr.Belli bir guramak we guratmak prosesine sezewar bolan bir buddan we ak çaýyň iki ýapragyndan ýasalýar.Ak pionyň görnüşi kümüşsöw ak saçly ýaşyl ýapraklardyr we demlenende ak gül tutýan ýaşyl ýapraklara meňzeýär.“White Peony” Fujian welaýatynda 1920-nji ýyllarda Fujian welaýatynyň Jianyang şäheriniň Şuijijen şäherinde döredilen meşhur taryhy çaýdyr we häzirki wagtda esasy önümçilik ýerleri Zhenghe okrugy, Songxi okrugy we Jianýan şäheri, Fujian welaýatynyň Nanping şäheri.Ak Peoniniň tagamy süýji we ýumşak, milletlerden we hoşboý yslardan doly, içilende üýtgeşik täze duýgy, gül, otly we ş.m. ýaly dürli yslar bilen bilelikde bolýar.Ak pionyň önümçilik prosesiniň esasy nokady, daşky gurşawa görä çeýe üýtgedilmeli gurap gidýär.Ak pionyň guramak prosesi, Hudaýyň rehimdarlygynda bolmakdan, ýazda we güýzde ýa-da tomusda güneşli günlerde içerde tebigy guramagy ýa-da birleşmegini kabul etmekden we içerde guramagy kabul etmekden öňki döwürlerden azatdyr. yssy bolanda guradyjy tank bilen.

 

Premium ak peony çaýy:

daşky görnüşi: şahalary bolan ýapraklary we ýapraklary, ýaprak gyralary çalaja we egrilen, az döwülen, birmeňzeş çal-ýaşyl, kümüş-ak we arassa, saçlary görkezýän köne baldaklary, süýji we arassa tagamy ýok;çorba reňkli açyk erik sary, ýumşak we süýji, ýumşak we birmeňzeş, sary-ýaşyl ýapraklar, gyzyl-goňur damarlar, ýumşak we açyk ýapraklar.

 

Birinji synp ak peony çaýy:

daşky görnüşi: şahalary bolan ýapraklar we ýapraklar, birmeňzeş we näzik, henizem birmeňzeş, ýaprak gyrasy gysylýar we togalanýar, birneme döwülen açyk, kümüş ak saç merkezi, saç merkezi açyk, ýaprak reňki çal ýaşyl ýa-da goýy ýaşyl, ýapragyň bir bölegi mahmal bilen .Içki hili: saçly täze we arassa ys;tagamy henizem süýji we arassa, saçly;çorbanyň reňki açyk sary, has açyk bolýar.Leafapragyň düýbi: tüýli ýürek henizem görünýär, ýapraklary ýumşak, damarlary birneme gyzyl we henizem açyk.

 

Ikinji derejeli ak peony çaýy:

daşky görnüşi: şahalary we ýapraklarynyň bir bölegi, has döwülen listleri, saçlary, saçlary birneme inçe, ýapraklary henizem näzik, goýy ýaşyl reňkde, az mukdarda sary-ýaşyl ýapraklar we goýy goňur ýapraklar bilen.Içki hili: ys henizem täze we arassa, az saçly;tagam henizem täze we arassa, birneme ýaşyl we ajaýyp süýjülik bilen;çorbanyň reňki goýy sary we açykdyr.Leafaprak bazasy: az mukdarda tüýli ýürek, açyk gyzyl damarlar.

Ak çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!