• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaý gök çaý Sença Çengçin çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sença # 1

Sença # 1-5 JPG

Sença # 2

Sença # 2-5 JPG

Sença # 3

Sença # 3-5 JPG

Organiki Sencha Fngs

Organiki sença janköýerleri JPG

Sença ownuk ýaprakly Camellia sinensisinden (çaý gyrymsylyklaryndan) taýýarlanan bugly gök çaýdyr, sença ösümlik, ýaşyl, deňiz ösümligi ýa-da otly diýip häsiýetlendirip bilýän ýakymly tagam berýär.Tagamlar sençanyň dürli görnüşleri we nädip demlenýändigi bilen tapawutlanýar.

Bu proses, ähli çaýlaryň edişi ýaly, kamelýa sinensis ösümliginden başlaýar.Sença gün şöhlesiniň aşagynda ösýän ýapraklardan ýasalýar.Bu gök çaýyň beýleki görnüşlerinden tapawutlanýar, soňrak ara alyp maslahatlaşarys.Ösümlik ösenden soň, birinji hasyl iň gowy hilli sença bolup, birinji ýa-da ikinji gezek ýygnalýar.Bu ilkinji akym Sença diýlip atlandyrylýar.Mundan başga-da, ýokarky baldaklardan ýapraklar köplenç saýlanýar, sebäbi iň ýaş ýapraklar we şonuň üçin has ýokary hilli.

Ösüp we ýygnamakdan soň ýapraklar ekin meýdanlaryna geçýär.Hereketiň köpüsi şu ýerde bolýar.Ilki bilen, oklaşmagyň öňüni almak üçin bug bugy derrew başlaýar.Okislenme çaýyň netijesine düýpli täsir edýär.Leavesapraklar bölekleýin okislenýän bolsa, uzyn çaý bolýar.Doly oksidlenen ýapraklar gara çaýa öwrülýär we gök çaýyň okislenmesi ýok.Çaý ýapraklary hereket edip, guratmaga we togalanmaga geçýär.Bu ýerde çaý guramak we döwmek üçin silindrlere geçip barýarka, görnüşi we tagamy bolýar.Netijede ýapraklaryň görnüşi iňňe ýaly we tagamy täze.

Sença gök çaýynda ot, süýji, ýakymly, ysmanak, kiwi, brussel baldagy, kale, hatda çörek bellikleri ýaly dürli tagamlar bolup biler.Reňki açyk ýaşyl reňkden sary we çuň we janly zümrüd ýaşyl reňkde bolýar.Ony nädip demleýändigiňize baglylykda, süýji tagamly we aýdylýan ýakymly bellik, inçejikden has güýçli tagam we örän süýji tagam bilen üýtgäp bilýän sençanyň tagamy has az täsir edip biler.

Gök çaý he Zhejiang ferment Fermentasiýa däl | Bahar we tomus | EUB standarty


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!