• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Specialörite çaý Genmaicha gök çaý popkorn çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Genmaicha-5 JPG

Genmaicha a goňur tüwi gök çaýdan gowrulan gök goňur tüwi bilen garylan çaý.Kämahal köplenç "popkorn çaýy" diýilýär, sebäbi gowurmak döwründe tüwiniň birnäçe dänesi we popkorna meňzeýär..Tüwiden şeker we krahmal çaýyň ýyly, doly, ýokumly tagamyna sebäp bolýar.Içmek we aşgazany gowulaşdyrmak aňsat hasaplanýar. Genmaicha-dan alnan çaý açyk sary reňkde bolýar.Onuň tagamy ýumşak we gök çaýyň täze otly tagamyny gowrulan tüwiniň ysy bilen birleşdirýär.Bu çaý gök çaýa esaslanýandygyna garamazdan, bu çaý demlemegiň maslahat berilýän usuly başga: suw 80 töweregi bolmaly - 85°C (176) - 185°F) we demlemegiň wagty 3 - Islenýän güýjüňize baglylykda 5 minut maslahat berilýär.

Rowaýatda bir gün samuraý diýilýär'Genmaý atly hyzmatkäri hojaýynyna çaý guýýardy, birneme ýeňli gowrulan tüwi ýeňinden samuraý käsesine gaçdy.Bu barada gaharlyweýran etmek"söýgüli çaýyndan katana (gylyç) çekip, hyzmatkäriniň kellesini kesdi.Samuraýlar oturyp, çaý içdiler we tüwiniň çaýy üýtgedendigini bildiler.Tüwi ony zaýalamagyň ýerine, arassa çaýdan has ýokary tagam berdi.Zalym adalatsyzlygy üçin derrew puşman etdi we bu täze çaýy her gün irden merhum hyzmatkäri hatyrasyna hödürlemegi buýurdy.Mundan başga-da hormat hökmünde çaýyň adyny dakdy: Genmaicha (''Genmai çaýy'') .

Gury çaý ýapraklary goňur tüwi dänesi we sogan tüwi bilen bilelikde goýy ýaşyl we ýuka.Bu çaý ýapraklaryndan çaýyň açyk sary reňki bar.Tagamy, gowrulan tüwi we ýumşak tagam bilen ýakymly.Ys täze we gowrulan tüwiniň ýeňil ysy.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!