• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Qualityokary hilli gök çaý poroşok 3505

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
Bio däl we Bio däl
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3505AA

Poroşok 3505 2A-5 JPG

3505A # 1

Poroşok 3505A # 1-5 JPG

3505A # 2

Tüpeň 3505A # 2-5 JPG

3505

Parag, 3505-5 JPG

Organiki 3505A

Organiki ýarag 3505A JPG

Organiki 3505 3A

Organiki ýarag 3505 3A JPG

Tüpeňyaşyl çaý(Boş ýaprak) hytaý gök çaýynyň bir görnüşi bolup, onda çaý ýapragy ownuk, tegelek bölejikde togalanýar.Hususan-da, çaý ýapraklary guradylýar, buglanýar, togalanýar we soňra guradylýar. Bu gök çaýyň ýapraklary, poroşok ýaly kiçijik çeňňek bölejikleri görnüşinde togalanýar, şonuň üçinem onuň ady.Goýy we ýeňil tüsse. Tohum ýaşyl (ýumşak ýaprak) çuňňur we tüsse tagamly profil bilen ýumşak we gatlakly dem alýar.

Bu çaýy etmek üçin her kümüş gök çaý guradylýar, atylýar we kiçijik topa oklanýar, täzeligi goramak üçin asyrlar boýy kämilleşdirilen usul. Bir gezek gyzgyn suw goşulan käsede ýalpyldawuk bölejikleriň ýapraklary gaýtadan janlanýar. Içgi sarymtyl, güýçli, bally we birneme tüsse tagamly, aýagyň üstünde dur.

Inyalpyldawuk bölejikler çaýyň birneme täze bolandygyny görkezýär.Pelletiň ululygy pes hilli çaýyň nyşany hasaplanýan hil, has uly bölejikler bilen hem baglanyşyklydyr.Qualityokary hilli pyçak çaýynda ownuk we berk togalanan bölejikler bolar. Çaý sanlaryň we harplaryň utgaşmasy bilen birnäçe synpa bölünýär.Mysal hökmünde 3505AAA iň ýokary synp hasaplanýar.

Tohum gök çaýymyzda esasan 3505, 3505A, 3505AA, 3505AAA bar.

Dörediş usullary

Çaý demlemek usullary çaý we aýratyn islegler boýunça dürli-dürli bolsa-da, 1 çaý çemçesi boş ýaprak çaýy her 150 ml (5.07 oz) suw üçin maslahat berilýär.Bu görnüşli çaý üçin iň amatly suw temperaturasy 70-e çenli°C (158)°F) we 80°C (176)°F).Birinji we ikinji demlemek üçin ýapraklary bir minut töweregi dikeltmeli.Şeýle hem gaplary gyzdyrmak üçin çaý demlemezden ozal ulanylýan çaý käsesini ýa-da çaý küýzesini gyzgyn suw bilen ýuwmak maslahat berilýär.Çaý demlenende, pyçak çaýy sary reňkde bolýar.

Gök çaý | Hubei ferment Fermentasiýa däl | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!