• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

AndB we Organiki standart Matça Poroşok

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Poroşok
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

MatcheB Matça # 1

MatcheB matça # 1-1 JPG

MatcheB Matça # 2

MatcheB matça # 2-1 JPG

MatcheB Matça # 3

MatcheB matça # 3-1 JPG

Organiki Matça

Organiki matça -1 JPG

Matça, demlenen gök çaýdan 137 esse köp antioksidant saklaýan tozan gök çaýdyr.Ikisi-de çaý ösümliginden (camellia sinensis) gelýär, ýöne matça bilen tutuş ýaprak iýilýär.

Adatça asyrlar boýy ýapon çaý dabaralarynyň bir bölegi hökmünde ulanylýar, ýöne soňky ýyllarda has giňden tanalýar we meşhur bolýar we häzirki wagtda bütin dünýäde çaý lattalarynda, süýjüliklerde, desertlerde, naharlarda we başgalarda lezzet alýar.

Matça kölegeli ösümlik çaý ýapraklaryndan ýasalýar, bu hem gyokuro ýasamak üçin ulanylýar.Matany taýýarlamak hasyldan birnäçe hepde öň başlaýar we göni gün şöhlesiniň öňüni almak üçin çaý gyrymsy agaçlary ýapylanda 20 güne çenli dowam edip biler. ýaşyl we aminokislotalaryň, esasanam teaniniň öndürilmegine sebäp bolýar.Hasyl ýygnalandan soň, sença önümçiligindäki ýaly guratmazdan ozal ýapraklar togalansa, netijede gyokuro (çyg çyg) çaýy bolar.Leavesapraklary guratmak üçin tekiz goýulsa-da, birneme çöker we tença diýlip atlandyrylar.Soňra, tença matça diýlip atlandyrylýan inçe, açyk ýaşyl, talka meňzeş poroşok üçin kesgitlenip, ýok edilip we daş toprak bolup biler.

Leavesapraklary üwemek haýal iş, sebäbi degirmen daşlary gaty ýyly bolmaly däldir, ýogsa ýapraklaryň ysy üýtgemez.30 gram matany üwemek üçin bir sagada çenli wagt gerek bolup biler.

Matanyň tagamynda aminokislotalar agdyklyk edýär.Matçanyň iň ýokary derejeleri ýylyň ahyrynda ýygnan çaýyň adaty ýa-da birleşýän derejelerinden has güýçli süýjülik we has çuňňur tagamlydyr.

Gözlegler gök çaýyň beýniniň saglygyny goldaýandygyny we rak keseline, süýji keseline we çişmä garşy täsirleriniň bardygyny görkezýär.Matçanyň gök çaýdan has güýçlüdigini eýýäm kesgitledik.

Mundan başga-da, matça kofeden has ýumşak kofein çeşmesidir we C witamine, köşeşdiriji aminokislota L-teanine we antioksidantlara baýdyr.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!