• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

EUewropa Bileleşiginiň ýörite standarty nanunnan Puerh çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gara çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pu-erhler hakykatdanam fermentlenen çaýlardyr we uzakdaky nanunnan welaýatynda öndürilýär, ilkinji çaý ösümlikleriniň tapylan adaty usuly boýunça çaý ýapraklary ýasalýar we soňra saklanýar, soňra tebigy ýagdaýda ýüze çykýan hamyrmaýa gury çaý ýapraklary bilen täsir edýär , täze we üýtgeýän yslary we tagamlary döretmek.

Çaýyň tagamy çuňňur toprakly süýjülik we kakao bellikleri bilen baý, doly bedenli we ýylmanak belliklerdir.Netijesi ýylmanak we süýji, has uzyn demlenende, espresso ýaly garaňky käse reňkini ösdürer, ýöne hiç haçan ajy bolmaz.

Pu-erh çaýyny Gündogar Han neberesi döwründe (25-220CE) nanunnan welaýatyndan alyp bolýar.Pu-erh çaýynyň söwdasy Tang neberesinde başlap, Ming neberesi döwründe meşhur bolup, inging neberesinde meşhur bolupdyr.

Pu-er gatyrlar we atlar bilen Çaý at ýollary diýlip atlandyrylýan ugurlar boýunça uzyn kerwenlerde daşalýardy.Söwdagärler Pu-erh etrabynyň bazarlarynda çaý çalşyp, çaýy öz öýlerine alyp gitmek üçin kerwenleri hakyna tutýardylar.

Ansatlyk bilen daşalyp bilinýän we uzak ýollarda zaýalanmaýan çaýa bolan isleg, üpjün edijileri çaýy goramagyň usullaryny oýlap tapmak üçin gahar-gazap bilen iberdi.Leavesapraklaryň fermentasiýasy bilen çaýyň diňe bir täze bolman, eýsem ýaşy bilen hasam gowulaşandygy anyklandy.Adamlar tiz wagtdan muny bildilerpu-erhiýmit siňdirişine kömek etdi, iýmitine beýleki ýokumly maddalar bilen üpjün etdi we gaty arzan bolansoň, tiz wagtda meşhur öý şertlerine öwrüldi.Pu-erh çaýyna ýokary baha berildi we syýahatçy söwdagärleriň arasynda söwda etmek üçin güýçli gural boldy.

Puerhtea un nanunnan ferment Fermentasiýadan soň | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!