• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Osmanthus gül çaýy tebigy gül ysy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Gül
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Osmanthus-5 JPG

Günorta Hytaýda ösdürilip ýetişdirilen sary-altyn gül Osmanthusyň özboluşly süýji we batareýa ysy bar, bu diňe arassa çaý ýa-da çaý garyndysynyň bir bölegi hökmünde içmegi lezzetli däl, eýsem süýji desertleri döretmek üçin ajaýyp.Onuň melanin düzümi we antioksidantlaryň köp konsentrasiýasy garramagyň we iýmitleriň garamagyna kömek edip biler.Adaty Hytaý lukmançylygynda osmanthus derini gowulaşdyryp, bedeni detoksifikasiýa edip, bokurdakdaky galyň tüýküligi azaldyp we öýkeniň saglygyny ýokarlandyryp bilýän meşhur ösümlikdir.Iş ýüzünde, osmanthus çaýy gury deri ýa-da gykylykdan ejir çekende köplenç iýilýär.Ahyrynda, bu milli gül iýmit siňdiriş funksiýasy bolan hytaýly garrylaryň arasynda hem meşhurdyr.

Osmanthus gülü arassa çaý taýýarlamak ýa-da hakyky çaýlary yslamak üçin ulanylýan iň ajaýyp güllerden biridir.Ajaýyp owadan we özboluşly süýji, kremli, şetdaly we gül ysy we tagamy bar.Aslynda bu gül çaýy, dünýädäki beýleki gül çaýlaryndan tapawutly we tagamyň güýçliligi bilen sizi hakykatdanam geň galdyryp biler.Öň synap görmedik bolsaňyz, tomus synag başlamak üçin iň gowy möwsüm bolup biler.Osmanthus ösümlik çaýynyň nämedigini, peýdalary näme, osmanthus guradylan gülleri dürli usullar bilen nähili ulanmalydygyny we bu lezzetli sary güller bilen ajaýyp käsäni nädip demlemelidigini öwreniň.

Osmanthus çaýynyň iň islenýän peýdalary, içginiň reňkini gowulaşdyrmak, bedene artykmaç azot oksidinden dynmaga kömek etmekdir.Adaty hytaý lukmançylygy, azot oksidiniň bedeninden aýrylmagynyň, düwnük we süýji keseliniň döremek howpuny azaldyp, halk arasynda maslahat berilýän içgä öwrülip biljekdigini öňe sürýär.Bu gülleriň polen sanynyň azlygy sebäpli, içgileriň köpüsi üçin amatly bolmaly, allergiýa döremek howpy az, hemişe bolşy ýaly, haýsydyr bir alamat ýüze çyksa, lukmançylyk kömegi bilen ýüz tutuň we bu gül ulanyp ösümlik bejergisine başlamazdan ozal maslahatlaşyň. .

Kofein ýoklugy sebäpli, arassa osmanthus gül çaýy günüň ýa-da agşamyň islendik wagtynda uklamaga kynçylyk çekmezden lezzet alyp biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!