• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Infuziýa üçin suwsuzlandyrylan mämişi gabygynyň miwesi

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Gabyk bölekleri
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
250ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 ~ 5 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Pyrtykal gabygy # 1

Pyrtykal gabygy # 1-1 JPG

Pyrtykal gabygy # 2

Pyrtykal gabygy # 2-1 JPG

Pyrtykal gabygy süýüm, C witamini, antioksidantlaryň we polifenollaryň ýokumly maddalaryna baýdyr.

Çaý, içgiler we bezeg kokteýlleri üçin ulanyň.

Asma: Duz we mämişi gabygyny bir käse gaýnag suwa 20 minut töweregi garmaly.

Sowandan soň, asylgyňyzyň täsirini azaltmak üçin ähli garyndylary içmeli. Goňur şeker bilen gabyklary ýapylmazlygy we gatylaşmazlygy we çyglylygy saklamak üçin gabyklary gabyň. mämişi gül suwy bilen öpülen pars desertlerini ýatladar.Täze apelsin zestiniň öz orny bar, ýöne hakyky tagamly bir zat gerek bolsa, bu mämişi gabygy granulalary iň esasy ýol.

Adaty Hytaý lukmançylygynda müňlerçe ýyl bäri ulanylýan guradylan Citrus x sinensis gabygy köplenç giňişleýin, köp ösümlik formulalaryna goşuldy we şol bir wagtyň özünde-de ulanylýar.Guradylan apelsin gabygynyň konsentrirlenen mämişi tagamy bar we infuziýalarda, aşpez naharlarynda we ekstrakt hökmünde ýakymly.Asly Hytaýda süýji mämişi indi ýer ýüzüniň ýyly howalarynda ösdürilip ýetişdirilýär.

Süýji mämişi maşgalasynyň islendik agzasynyň gabyklary, adaty hytaý lukmançylygynda iň bolmanda beöň II asyrda ýazylan “Ylahy äriniň klassiki materia medikasy” ýazylan gününden bäri ulanylýar.Az bilinýän hakykat, miwäniň däl-de, apelsiniň gabygynda fermentleriň, flawonoidleriň we fito-ýokumly maddalaryň köp bolmagydyr.Gabyk ähli zerur komponentleriň ýygnanýan ýeridir we gabygyň üç esasy böleginde bolýar;flavedo, albedo we ýag haltalary.

Süýji mämişi Hytaýdan gözbaş alýar we şu ýerden häzirki önümçiligiň köp bölegi Florida, Kaliforniýa we Ortaýer deňziniň käbir bölekleri bilen dünýäniň ähli ýurtlarynda diýen ýaly ösdürilip ýetişdirilýär.

Kesilen gabyk adatça çaý hökmünde ulanylýar, tozan gabygy içgilere süýji, ýakymly tagam goşmak üçin ulanylýar.Köp kosmetika serişdeleri kesilen görnüşde ýa-da poroşok görnüşinde gabyk çagyrýar.Onuň ýeňil tagamy çaý garyndylaryna goşmagy aňsatlaşdyrýar we gabygyny jam, jele, gowrulan tagamlara we beýleki köp sanly aşhana önümlerine hem goşup bolýar.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!