• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Suwsyzlandyrylan çilek bölekleri Tebigy miwe infuziýasy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ösümlik çaýy
Şekil:
Miwe bölekleri
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awertudana zar-5 JPG

Awertudana tutuş beden üçin peýdalydyr.Tebigy ýagdaýda witaminleri, süýümi we esasanam polifenollar diýlip atlandyrylýan ýokary derejeli antioksidantlary - hiç hili natriý, ýag ýa-da holesterin bolmazdan berýär.Antioksidant kuwwatynyň iň gowy 20 miwesiniň hataryna girýär we marganesiň we kaliýiň gowy çeşmesidir.Diňe bir hyzmat - takmynan 8t çilek - apelsine garanyňda C witamini köp berýär.Gül maşgalasynyň bu agzasy hakykatdanam miwe ýa-da miwe däl-de, gülüň ulaldylan görnüşi.Berk, çökgün we çuň gyzyl reňkli orta ölçegleri saýlaň;saýlanandan soň, hasam bişenoklar.Ilki gadymy Rimde ösdürilip ýetişdirilen çagajyklar häzirki wagtda dünýäde iň meşhur miwe miwesidir.Fransiýada bir wagtlar afrodiziak hasaplanýardy.

Awertudana iň gowy görýän tomus miwesidir.Süýji miweler gatykdan desertlere, hatda salatlara çenli hemme zatda ýüze çykýar.Rawaraglar, miweleriň köpüsi ýaly pes glisemiki miwedir we glýukoza derejesini gözegçilikde saklamak ýa-da azaltmak isleýän adamlar üçin tagamly görnüşe öwrülýär.

Iýun, adatça, täze çagajyklary saýlamak üçin iň amatly wagtdyr, ýöne gyzyl reňkli miweler ýylboýy supermarketlerde bolýar.Olar tagamly çig ýa-da süýjüden başlap, tagamly dürli reseptlerde bişirilýär.

Awertudana süýüm we C witamine baý, ýokumly jübütlik, ýürek kesellerini we rak keselini azaldyp bilýän oksidleýji stresleri azaltmak üçin ajaýyp.Mundan başga-da, çagajyklar ýürek kesellerinden goramaga kömek edýändigi görkezilen kaliýiň gowy çeşmesidir.

Iýmit we berhizçilik akademiýasynyň metbugat sekretary Wandana Şet: "Kaliý gan basyşyny peseltmäge kömek edip biler, sebäbi natriniň gan basyşyna täsirini bufer edýär" -diýdi."Kaliý baý iýmitlerden lezzet almak, şeýle hem natriý kabul edilişini azaltmak ýokary gan basyşy we insult howpuny azaltmaga kömek edip biler."

Miwe miwesini yzygiderli iýmek, şol sanda çagajyklar, haýwanlary öwrenmekde düwnük keseli we öýken ragy ýaly düwnük keseliniň azalmagy bilen baglanyşyklydyr;gözleg geljegi uly, ýöne henizem adam gözleglerinde garyşyk.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!