• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Ak ajdarha merjenleri asmasmin gök çaý

Düşündiriş:

Görnüşi:
Ak çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bailongzhu # 1

Ak aagondarha merjenleri # 1-5 JPG

Bailongzhu # 2

Ak aagondarha merjenleri # 2-5 JPG

Bailongzhu # 3

Ak aagondarha merjenleri # 3-5 JPG

Bailongzhu # 4

Ak aagondarha merjenleri # 4-5 JPG

Ak ajdarha merjenleri, Fujian welaýatynda ýaş pyntyklardan we merjenlere öwrülen ýapraklardan ýasalýar.Lighteňil agaçly ysly ýeňil içgi öndürýär.Üýtgeşik profilde arassa, ýagty netijesi bolan ýuzu we ot ýazgylary bar, wurdragonpgulaklar seçip alyş wagtynda saýlanan bir buddan we bir ýa-da iki ýaprakdan ybarat. Bu çaýyň togalanan kümüş merjenleri ýakymly miwä we gül ysyna eýe bolup, ýuka agaç ysy bilen reňkli içgini öndürýär.Bu çaý süýji miweli gyrasy bilen tekiz we ýeňil gaty rahatlandyryjy we ýakymly häsiýete eýe.Üýtgeşik profilde, açyk we serginlediji arassa tagamly ýuzu we ot ýazgylary bar.

Leavesapraklar we budlar ýaz paslynda seresaplylyk bilen saýlanýar.Çaý zawodynda bambuk matalarynda açyk howada üç gün guradylýar, soňra islenýän suwsuzlyga ýetmek üçin birnäçe sagatlap gyzdyrylýar.Th prosessleriaýdym aýdyň ýönekeý, ýöne kämilleşdirmek iň kyn.Netijede ýeňil okislenýän, süýji, gülli we täze çaý bolýar.

Asmasmin ysly çaý ilkibaşda diňe imperator üçin elýeterli gymmatlykdy.Ming neberesi döwründe asmasmin çaýy moda we gymmatlydy.Gülli hytaý farfor ilki elitalar üçin ýasaldy.Imperatory görmäge gelen myhmanlary asmasmin çaýy bilen garşy aldylar we meşhurlygy ilki Hytaýda, soň bolsa bütin dünýäde artdy.Öýdäki hytaýlylar häzirki wagtda myhmanlaryna hoşniýetlilik etmek üçin asmasmin çaýyny ulanýarlar.

Asmasmin ösümlikleriniň miladydan öňki III asyrda Parsdan Hytaýa getirilendigi köplenç kabul edilýär.Takmynan 1200 ýyl soň yasemin ösümlikleri çaý gyrymsylary bilen bilelikde Hytaýyň Fujian welaýatynda peýza .yň bir bölegi bolupdy.Asmasmin ysy bilen gurşalan çaý içmek, ilkinji ysly çaý ussalaryna ylham berýär.

Gök çaý | Fujian | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!