• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Hytaýda ýörite gök çaý Tai Ping Hou Kui

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Houkui # 1

Tai ping hou kui # 1-5 JPG

Houkui # 2

Tai ping hou kui # 2-5 JPG

Taý Ping Hou Kuiçaý Huangşanyň eteginde ösdürilip ýetişdirilýär öňki Taiping prefekturasynda, Anhui.Ming neberesinden bäri ösdürilip ýetişdirilip, inging neberesi döwründe imperatorlar üçin ýygnalypdyr.Çaý 20-nji asyryň başyndan bäri täjirçilik taýdan öndürilýär we kiçijik Hou Keng obasynyň töwereginde öndürilýär.2004-nji ýylda Hytaý çaý sergisinde "Çaýyň şasy" baýragyny aldy we käwagt Hytaýyň meşhur çaýy hökmünde görkezildi. "Iki pyçak we bir polýus" bilen meşhurdyr: ak saçly ullakan budany gysýan iki göni ýaprak.Peçden ýasalan ýapraklar aşagyndaky gyzyl damarlar bilen çuň ýaşyl reňkde.Çaý baldagy 15 santimetr (5,9 inç) uzyn bolup biler.Diňe Anhui welaýatynda tapylan uly ýaprakly görnüş bolan Shi Da Cha-dan alynýar.

Taý Ping Hou Kui Hytaýyň iň gowy on çaýynyň biri hökmünde saýlandy.Şeýle hem Çing neberesinden bäri taryhy taýdan meşhur çaý.Hou-keng sebitlerinden öndürilýär Huang-Şan şäherinde Anhui welaýatyndan. Leafapragy 60 mm çenli;meşhur gök çaýlaryň arasynda iň uly ýaprakly çaýdyr.Itsöne geň galdyryjy ýeri, dört demleme çenli dowam edýän ýumşak tagamly näzik orkide ysyna täsir etmeýär.Bir stakanda, ýaprak suw hökmünde nepislik bilen süýşýär''Feniks tans edýär''.

Hasyl ýygnamakda bir bud we 3-4 ýaprak bolan her şahasy çaý agajyndan alynýar.Soň bolsa diňe bir bud we iki ýaprak galan we beýleki ýapraklar aýrylýan zawodda gaýtadan gözden geçirilýär.Bu, çaý ýapraklaryny gaýtadan işlemek üçin iberilýänçä oňat bolmagyny üpjün etmek üçin öndürijiniň tejribesi we tagallasydyr. Greenaşyl çaýlaryň köpüsinden tapawutlylykda, Taiping Houkui hiç hili togalanmaýar.Dürli temperaturada gyzdyrylýan bambuk sebetlerini ulanyp, birbada guradylýar.Fermentiň hereketsiz bolmagy, tagamyň ýokarlanmagy bu üýtgeşik proseslerde bolup geçýär.Netijede, Taiping Houkui iň tebigy görnüşini saklaýar we ahyrky önüm aýratyn aýratynlyklary hödürleýär.Hytaýdaky diplomatik missiýa üçin sowgat çaýlarynyň biri hökmünde ulanyldy.

Gök çaý | Anhui fer Nonfermentasiýa | Bahar, tomus we güýz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!