• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Ilki göreniňde gülleýän çaý söýgüsi

Düşündiriş:

Görnüşi:
Gülleýän çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
90 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ilkinji göreniňde söýgi

Ilkinji göreniňde söýgi

Süýji, ýylmanak we näzik, Fujian welaýatyndan gelen bu meşhur gül çaýy, guýlanda owadan gülleýär.Çaýdan lezzet alanyňyzdan soň, bu “Söýginiň ilkinji görüşi” atly ajaýyp görnüşini bir stakan sowuk suwda bäş güne çenli saklaň.Suwy günde bir gezek täzeläň.

Hakynda:Gülleýän çaýlar ýa-da gülli çaýlar ajaýyp.Bu çaý toplary, ilkinji seredişde gaty göwnüňe bolmasa-da, gyzgyn suwa taşlansoň, çaý ýapraklarynyň ajaýyp güllerini görkezmek üçin gülleýär.Her top, her gül we ýapragy bir düwün bilen tikmek arkaly elde ýasalýar.Top gyzgyn suwa reaksiýa bereninde düwün boşadylýar, içindäki çylşyrymly tertibi görkezýär.Aýry-aýry gülli çaý topy ýasamak üçin ýarym sagat töweregi wagt alýar.

Dörediş:Elmydama täze gaýnadylan suw ulanyň.Tagamy ulanylýan çaýyň mukdaryna we näçe wagt saklanýandygyna baglylykda üýtgeýär.Uzyn = güýçli.Gaty uzak goýulsa, çaý hem ajy bolup biler.Ajaýyp aýna çaýdan, küýzeden ýa-da käseden 90C suw bilen demlemegi maslahat berýäris.Iň oňat netije üçin birnäçe minutlap ýapyň we ýuwaş-ýuwaşdan açyň!Bulara birnäçe gezek guýup bolýar we gaty tekiz we tagamly.Olaryň hersi öz düzümine görä dürli tagamly!

 

Göz açýan çaýlardaky söýgi:

1) Çaý: Kümüş iňňe ak çaý

2) Goşundylar: asmasmin gülleri, Globus Amaranth gül, sary hrizantema we kümüş iňňe ak çaý.

3) Ortaça agram: 7.5 gram

4) 1 kg agramy: 120-140 çaý topy

5): Kofeiniň düzümi: Pes


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!