• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Qualityokary hilli Hytaý çaýlary Çunme 41022

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

41022 A.

Chunmee 41022 A-5 JPG

41022 2A

Chunmee 41022 2A-5 JPG

41022 3A

Chunmee 41022 3A-5 JPG

41022 5A # 1

Chunmee 41022 5A # 1-5 JPG

41022 5A # 2

Chunmee 41022 5A # 2-5 JPG

4B 41022

Chunmee 41022 EU-1 JPG

Çunmee zhen mei ýa-da käwagt çun mei diýip ýazylýar, gymmatly gaşlary aňladýar, hytaý gök çaýynyň bir görnüşidir.Chunmee, ýaş hyson gök çaýyň iň ýokary derejesidir, ýöne şonda-da birneme arzan bolýar.

Chunmee, hytaý gök çaýlarynyň köpüsi ýaly pan atylýar.Leafapragy çal reňkde we gaşlary aňladýan açyk egrilen görnüşde bolýar, şonuň üçin çaýyň ady.Bu görnüş Hytaýyň köp welaýatynda, şol sanda Jiangxi, Zhejiang we beýleki ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýär.

Çunmi gök çaýyň käbir görnüşlerinden has aňsat geçýär.Köp gök çaýlarda bolşy ýaly, ýöne bu görnüşi bilen has göze ilýän zat, suwuň temperaturasynyň gaty yssy däldigine we dik durmak wagtynyň gaty uzyn däldigine göz ýetirmek möhümdir.Hatda ýokary hilli “Chunmee” çaýy hem gaty gyzgyn suw bilen demlense, kislotaly we içgili bolup biler.

“Chunmee” köp erik çaýlaryndan has süýji we ýeňil erik ýaly tagamly we batareýa tagamyna eýe.Şeýle hem bellidirgymmatly gaş"çaý ýapraklarynyň näzik, gaş görnüşli görnüşi sebäpli bu çaý, ýakymly tagamly we arassa görnüşli hytaý nusgawy gök çaýynyň ajaýyp mysalydyr.

Çunmi demlemek, çaý çaýyna bir ýa-da iki çaý çemçesi çaý goşandan soň, çaý demlemek üçin çaý ýapraklaryna 90 dereje sentigrada temperaturada suw goşulmalydyr.Bu çaý ýapraklary çaýyň tagamlary we ýokumly maddalary suwa girmegi üçin dem alýan çaýda bir ýa-da iki minut saklanmalydyr.Çaýyň içine gaýnag suw goşulmaly däldigini bellemek möhümdir, sebäbi ol özüniň tagamyny we ýokumly maddalaryny ýok eder, çaý ajy we içmek kyn bolar.Gerek bolsa tagamlary we efir ýagyny halaýanlar üçin demlenen çaýa goşup bolýar.

Chunmee 41022, ähli synplaryň arasynda iň ýokary hilli baha.

Gök çaý | Hunan ferment Fermentasiýa däl | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!