• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Organiki poroşok 3505 Hytaý gök çaý

Düşündiriş:

Görnüşi:
Yaşyl çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
BIO
Agramy:
5G
Suwuň mukdary:
350ML
Temperatura:
85 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3505A

Organiki ýarag 3505A JPG

3505AAA

Organiki ýarag 3505 3A JPG

3505B

Organiki ýarag 3505B JPG

Tohum gök çaý, süýji süýjülik we birneme tüsse tagamly adaty hytaý ýumşak ýaprakly gök çaýdyr, ýapraklary togalamagyň gadymy usuly, aýratyn tagamyny we ysyny gorap, çaýlara belli bir kynçylyk berdi.Boş ýapragymyz “Gunpower Green”, süýji süýjülik we tüsse bilen gutarýan aýratyn açyk, arassa görnüşdir-tagamyň aýdyňlygy üçin ýeňil demlenen owadan.

Organiki çaýlar çaý ýygnalandan soň ösmek ýa-da gaýtadan işlemek üçin pestisidler, gerbisidler, fungisidler ýa-da himiki dökünler ýaly himiki serişdeleri ulanmaýar.Muňa derek, daýhanlar gün energiýasy bilen işleýän ýa-da ýelmeýän bug saklaýjylary ýaly durnukly çaý hasylyny döretmek üçin tebigy proseslerden peýdalanýarlar.Munuň tersine, adaty (organiki däl) çaý öndürijiler çaý hasylyny ýokarlandyrmak üçin dürli himiki serişdeleri ulanyp bilerler.Organiki çaý ekerançylygy durnukly we täzelenmeýän energiýalara daýanmaýar.Şeýle hem, golaýdaky suw üpjünçiligini arassa we himiki maddalardan zäherli çykmaz.Organiki usulda ekerançylyk topragy baý we hasylly saklamak we ösümlikleriň biodürlüligini ýokarlandyrmak üçin ekin dolanyşygy we kompost ýaly tebigy strategiýalary ulanýar.

Çaý ösdürilip, organiki taýdan gaýtadan işlenende, zyýanly himiki maddalardan, agyr metallardan we ulgam üçin zyýanly beýleki toksinlerden mahrumdyr.Organiki çaý iýmit siňdiriş ulgamynda gowy bakteriýalaryň sagdyn deňagramlylygyny saklamaga kömek edýär we antioksidant derejesini ýokarlandyrýar.

Organiki poroşok gök çaýlarymyz, diňe bir BIO şahadatnamasy bilen tassyklanman, Rainagyş tokaý birleşigi bilen tassyklanan Hytaýda esasan özboluşly çaý öndürilýän ýerdedir, bahalar 3505A, 3505AA, 3505AAA, 3505B, 9372 we ş.m.

Organiki ýaragly çaý demlemegiň usuly, adam başyna 1 tegelek çaý çemçesi we gazana 1 çaý.Süýji suw gaýnadyň, 5 minut sowatmak üçin goýuň we guýuň.Iň oňat tagam üçin 3 to4 minut dik durmaga rugsat beriň, süýtsiz hyzmat ediň, bu çaý 2 ýa-da 3 gezek gaýtadan dikeldilip bilner.

Gök çaý ube Hubei fer Nonfermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!