• sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner
 • sahypa_banner

Ginseng Oolong çaýy Hytaýyň ýörite çaýy

Düşündiriş:

Görnüşi:
Uzyn çaý
Şekil:
Leafaprak
Standart:
NON-BIO
Agramy:
3G
Suwuň mukdary:
100ML
Temperatura:
95 ° C.
Wagt:
3 minut


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ginseng Oolong # 1

Ginseng Oolong # 1-5 JPG

Ginseng Oolong # 2

Ginseng Oolong # 2-5 JPG

Ginseng oolong, Hytaýdan gelen ýokary hilli gözellik çaýy.Köpler bu çaýy häzirki döwrüň önümi diýip hasaplaýandyklaryna garamazdan, çaý we ginseng ulanmagyň utgaşmasy eýýäm agzaldymiladydan öňki 741-nji ýylda ýazylan taryhy hytaý teksti.Takmynan 500 ýyl ozal, Ginseng oolong şa içgisine öwrülip, ​​imperatora çaý hökmünde hyzmat edipdir.Şonuň üçin bu çaýa Tang neberesindäki imperatoryň gyrnagyny göz öňünde tutýan 'Korol çaýy' ýa-da 'Orkide gözelligi' (Lan Gui Ren) hem diýilýär.Ginseng Oolong çaý ýapraklary el bilen berk toplara togalanýar, ginseng bilen örtülýär we agaç we gül bellikleri bilen inçejik, azajyk ysly çaý üçin kök kökleri bilen garylýar.

Çaý dermanlyk aýratynlyklardan doly we süýjülikden süýji süýjülik we ýakymly ysly süýt tagamyna eýedir, üýtgeşik toprak bilen ýumşak, miweli ysy bolan, özüne çekiji, ýakymly ysly çaýdyr.Bu tagam ginsengiň süýji tagamlaryna baýdyr.

Ginseng oolongyň (ýa-da 'Wulong') görnüşi, Tieguanyin ýa-da Dahongpao ýaly bu kategoriýadaky beýleki çaýlar bilen deňeşdirilende has gysylan görünýär.Şol sebäpli bu çaýy dikeltmek üçin biraz “Kungfu” gerek.

Demlemäge başlamazdan ozal gaýnadylýan ýerde suwuň bardygyna göz ýetirmeli.Kän sowamagyna ýol bermäň, ýogsam bölejikleri dikläniňizde doly açylmaz.Iň gowusy, gapagy bolan çaý çaýyny ýa-da çaý küýzesini ulanyň, sebäbi gyzgyn suw guýanyňyzdan soň ýylylygy izolirläp bilersiňiz.
3 gram ginseng uzyn ýapraklaryny 5 minut dikläň.Leavesapraklar açylanda çaý taýýar.Ondan soň, bir käse guýuň we Oolongyň baý tagamyny ginsengiň süýji tagamy bilen birleşdirip, lezzetli käsäni ýakmazdan ozal ýaşarýan ginseng ysyndan lezzet alyň.
Birinji dikden soň, ikinji dik ýapraklar eýýäm açylansoň birneme gysga bolup biler.Ikinji demiňiz üçin 2 minut çalyň we indiki tapgyrlar üçin dik wagt artdyryp başlaň.

 

Oolongtea | Taýwan | emiarym fermentasiýa | Bahar we tomus


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!